banner121

Diyanet'ten 2017 Kutlu Doğum Haftası Genel Talimatı

Diyanet işleri Başkanlığı 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Genel Talimatı Yayımladı. İşte o talimat...

Güncel 17.03.2017, 21:22
Diyanet'ten 2017 Kutlu Doğum Haftası Genel Talimatı

2017 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI GENEL TALİMATI

A. Konunun Gerekçesi:

Güven, insanca bir hayatın olmazsa olmazlarındandır. Zira her insan canı, inancı, nesli, malı ve haysiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister.

Modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığı bir gerçektir. Güven duygusunun yaralanması, güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin de zedelenmesini beraberinde getirmiştir. Ayrıca böylesi bir ortamda ilkesizliğin benimsenmesi; değer ve duyguların istismar edilmesi de kaçınılmazdır. Diğer taraftan İslam’ın hayat veren rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesi, İslam toplumlarında güven duygusunun yeniden sorgulanmasını gündeme taşımıştır. Oysa İslam, barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s) de iman ile emân; mümin ile güvenilir olmak arasında sımsıkı bir bağ kurmuştur. Allah Resûlü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. Risaletinden çok önce Muhammedü’l-Emin olarak anılan Hz. Peygamber, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir.

Peygamberimiz, Mekke’de temelini attığı güven toplumunu, Medine’de tesis etmiştir. Birbirleriyle savaşmaktan yılmayan, gözünü kırpmadan birbirinin canına kıyanlardan oluşan güvenden yoksun bir toplumu, birbirlerinin saygınlığını kendi saygınlığı, birbirlerinin yaşama hakkını kendi yaşama hakkı gören örnek bir toplum haline getirmiştir. Yesrib’i, medeniyet merkezi olan Medine’ye; bilgi, hikmet, adalet, güven ve kardeşlik yurduna dönüştürmüştür. Peygamber Efendimizin Medine’de inşa ettiği toplum modeli, sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Zira tarih boyunca Müslümanlar, sadece kendi yurtlarında barış ve sükûneti sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yeryüzünü selam ve emân yurdu hâline getirmek üzere beldeleri, kıtaları ve denizleri aşmışlar, insanlığa örnek medeniyetler takdim etmişlerdir.

Başkanlığımız, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda, yukarıda zikredilen gerekçelerle 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır.

Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamber’in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekilecek ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlanacaktır.

B. Hedefler:

1. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, Peygamberimizi daha iyi tanımak/tanıtmak, anlamak/anlatmak, onun sevgisini canlı tutmak,
2. Peygamberimizin oluşturduğu güven toplumuna verdiği değer ve önemi bütün boyutlarıyla gündeme taşımak,
3. Güven Toplumu konusunda fert ve toplum hayatında daha fazla duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlamak,
4. Güven duygusu ve güven toplumunu zedeleyen unsurlara dikkat çekmek,

5. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik dini duyarlılık ve birlikteliğimizi canlı tutacak çalışmalar yapmak,
6. Vaaz, hutbe, TV ve radyo programları, panel ve konferanslar aracılığıyla tema çerçevesinde topluma sahih dini bilgi sunmaya yönelik çalışmalar yapmak.

C. İlkeler ve Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Başkanlığımız “Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği” ve ilgili genelge/talimatlar doğrultusunda 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılacaktır. Ancak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili dolayısıyla 23 Nisan 2017 tarihinde herhangi bir Kutlu Doğum etkinliği planlanmayacaktır. 

2. Anılan yönetmeliğe uygun olarak yurt içinde mülki amirin onayı ile il/ilçe müftüsünün başkanlığında; yurt dışında misyon şefinin onayı ile din hizmetleri müşaviri/ataşesi/koordinatörünün başkanlığında Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini planlamak, yürütmek, konferans/panel konuşmacılarını belirlemek ve takip etmek amacıyla “Kutlu Doğum Komisyonu” kurulacaktır.

3. Etkinliklere katkı/destek ve geniş katılım sağlamak amacıyla il/ilçe müftüsünün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden müteşekkil “Kutlu Doğum Platformu” oluşturulacaktır. İhtiyaç duyulması halinde yurt dışında da din hizmetleri müşaviri/ataşesi/koordinatörünün başkanlığında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden müteşekkil “Kutlu Doğum Platformu” oluşturulacaktır.

Etkinliklerde;

a) İstismar, polemik ve siyasi malzeme konusu yapılabilecek hususlardan özellikle kaçınılacaktır.

b) İsrafa meydan verilmeyecek, programların usandırıcı olmamasına özen gösterilecek ve Kutlu Doğum Haftası mehabetine gölge düşürecek her türlü faaliyetten uzak kalınacaktır.

4. Kutlama programları planlanırken:

a) Etkinliklerin yoksul, engelli, kimsesiz, yaşlı, tutuklu-hükümlü, hasta, yetim, sokak çocukları ve şehit yakınları gibi ilgiye muhtaç kesimleri de kapsayacak şekilde toplumun tamamını kuşatıcı nitelikte olmasına dikkat edilecektir. Bu bağlamda söz konusu kesimlerin korunması, gözetilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir.

b) Aile ve dinî rehberlik büroları görevlilerince orta ve lise öğretimi seviyesindeki öğrencilere yönelik ziyaret ve etkinlikler düzenlenecektir. Konuşmacı, kitap ve diğer materyallere ilişkin talepler il ve ilçe müftülüklerince karşılanacaktır.

c) Çocuk evi, sevgi evi, huzur evi ve kadın konuk evi gibi sosyal hizmet kurumlarına ziyaretler düzenlenecek, temayla uyumlu programlar gerçekleştirilecektir.

5. Etkinlikler il/ilçe müftülükleri, din hizmetleri müşavirlik/ataşelik/koordinatörlüklerince Ek-1’de yer alan faaliyetler arasından planlanacaktır.

6. Planlanan faaliyetler, “Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS)” programının “Kutlu Doğum Haftası” bölümüne 20 Mart-07 Nisan 2017 tarihleri arasında girilecektir.

7. Faaliyetler hazırlanan plana uygun olarak icra edilecek, plan dışı faaliyet düzenlenmeyecek ve din görevlilerinin müftülük, müşavirlik/ataşelik/koordinatörlüklerin bilgisi dışında müstakil olarak faaliyet yapmasına müsaade edilmeyecektir.

8. Faaliyetlerin il ve ilçe merkezleri ile sınırlı tutulmamasına ve imkânlar ölçüsünde belde, köy ve mahallelerde de gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir.

9. İlk, orta ve lise öğretimi seviyesindeki öğrenciler ile Kur’an kursu öğrencileri arasında düzenlenecek kompozisyon, şiir ve makale yazma yarışmaları milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içerisinde mülki amirin onayı ile gerçekleştirilecektir.

10. Kutlu Doğum Haftası’nda planlanacak konferans ve paneller ile konuşmacılar hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır;

a) Konuşmacılar; komisyon tarafından Başkanlık merkez personeli, müftü, müftü yardımcısı, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, konferans ve panel konusunda liyakat sahibi diğer personel ile akademisyen, meslek dersleri öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri arasından belirlenecektir.

b) Konuşmacılar Kutlu Doğum Haftası teması, kutlamalarda dikkat edilecek ilke ve esaslar ile hitap edecekleri hedef kitle hakkında yeterince bilgilendirilecektir.

c) Konuşmaların; belirlenen tema çerçevesinde, hedef kitlenin seviyesine uygun, kuşatıcı bir üslupla yapılması, Hz. Peygamberin örnekliğini ön plana çıkaran, duygulandırıcı ve bilgilendirici mahiyette olması sağlanacaktır.

d) Takdim ve protokol konuşmalarının kısa ve sade olması, konuşmaların ders veya akademik sunuma dönüştürülmemesi, konuşmalarda güncel polemik ve tartışmalara yer verilmemesi ve Ek-2’de yer alan konular göz önünde bulundurularak Başkanlığımızca belirlenen çerçevenin dışına çıkılmaması hususunda özen gösterilecektir.

e) Konferans ve paneller halkın daha fazla katılabileceği gün ve vakitler dikkate alınarak planlanacaktır.

f) İl ve ilçe müftülükleri Başkanlığımız merkez personelinden konuşmacı taleplerini (ilçe müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. İl ve ilçe müftülükleri arası konuşmacı talepleri ise (ilçe müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) talep edilen görevlinin bağlı bulunduğu il müftülüğüne bildirilecektir.

g) Başkanlığımız öncülüğünde program düzenlenecek illerde, ilçe müftülükleri programın düzenleneceği tarihe herhangi bir etkinlik planlamayacaklardır.

11. Etkinliklerde hafta münasebetiyle Başkanlığımızca hazırlanacak kitap ile Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasından müftülüklerce seçilecek eserler dağıtılacak, bunların dışında her hangi bir yayının bastırılmaması ve dağıtılmamasına özellikle dikkat edilecektir.

12. Başta Hz. Peygamber (s.a.s) olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere hatim okutulacak, ayrıca “Kur’an Ziyafeti” programları düzenlenecektir.

13. Billboard ve raket afişleri müftülüklerce ücreti mukabilinde TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünden temin edilecektir.

14. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Başkanlığımızca hazırlanan afişlerin cami, Kur’an kursu, eğitim merkezi, müftülük hizmet binası, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri vb. yerlere asılması sağlanacaktır. 15. Taşra ve yurt dışında düzenlenecek konferans ve paneller “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” temasını merkeze alacak şekilde Ek-2’de yer alan konular arasından belirlenerek planlanacaktır.

16. Hafta münasebetiyle müftülüklerimiz tarafından görev mahallerinde bulunan üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu yetkilileri ile işbirliği içerisinde öğrencilere yönelik üniversite kampüslerinde ve yurtlarda konferans veya paneller tertip edilecektir.

17. Öğrencilere yönelik düzenlenecek yarışma türü ve konuları Ek-3’te gösterildiği şekilde belirlenecek, yarışmalar sonucunda dereceye girenlere mahallince ödüller verilecektir.

18. İl/ilçe müftülükleri, din hizmetleri müşavirlik/ataşelik/koordinatörlüklerince gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin veriler en geç 12 Mayıs 2017 tarihine kadar “Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS)” programının “Kutlu Doğum Haftası menüsüne girilecektir

19. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için mali kaynak ve ödemeler, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi ve şubeleri tarafından karşılanacaktır.
D. Başkanlık Merkez Birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler:

1. Tanıtım, açılış ve etkinliklerde kullanılacak her türlü afiş, broşür, davetiye, kokart, stiker, dosya vb. materyalin hazırlanması, basılması, dağıtılması ve web sayfasında yayınlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji Geliştirme Bşk. ve TDV Gn. Md.),

2. 22 Nisan 2017 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak Kutlu Doğum Haftası kapanış programına ait iş ve işlemlerin yürütülmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md., İstanbul İl Müftülüğü),

3. “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” temalı bir sinevizyon yaptırılması, 07 Nisan 2017 tarihine kadar taşra ve yurt dışı teşkilatımıza gönderilmesi, Başkanlık ve TDV web sayfasında yayınlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji Geliştirme Bşk. ve TDV Gn. Md.),

4. Kutlu Doğum Haftası ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla Diyanet TV’de program yapılması (Din Hizmetleri Gn. Md. ve Dini Yayınlar Gn. Md.),
5. Etkinliklerde vatandaşlara dağıtılmak üzere “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konulu bir kitap bastırılması ve imkânlar ölçüsünde ücretsiz olarak müftülüklere gönderilmesi (Dini Yayınlar Gn. Md.),

6. Diyanet Aylık Dergi Nisan sayısının Kutlu Doğum temasına uygun olarak yayınlanması (Dini Yayınlar Gn. Md.),

7. 14 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak olan basın açıklaması, kapanış merasimi, sempozyum ve Başkanlığımız öncülüğünde taşrada belirlenen illerde gerçekleştirilecek etkinliklerin kamera kaydının alınması, açılış merasiminin canlı olarak yayınlanması, sempozyumda sunulan tebliğ ve müzakerelerin kitap olarak basılması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md.),

8. 14 Nisan 2017 Cuma günü Hacı Bayram Camii avlusunda 5.000 kişilik “Kutlu Doğum Aşı” ikram edilmesi (TDV Gn. Md.),

9. Tasarımları yaptırılan afiş, sticker, kokart vb. materyalin en geç 03 Nisan 2017 tarihine kadar TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünce basılması/bastırılması, billboard ve raket afiş ücretlerinin dinihaberlercom müftülüklerce, normal afiş, sticker ve kokart ücretlerinin Türkiye Diyanet Vakfınca ödenmesi, il ve ilçe müftülüklerinin talep ettikleri materyalin ayrı ayrı paketlenerek en geç 07 Nisan 2017 tarihine kadar anılan müdürlükçe il müftülüklerine ulaştırılması, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),

10. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ile soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı diğer ülkelere konferans vermek üzere imkânlar nispetinde konuşmacılar gönderilmesi, konuşmacıların Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek “Başkanlık Oluru”na bağlanması (Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md.),

11. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ile soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı ülkelerde bulunan din hizmetleri müşavirlik/ataşelik/ koordinatörlüklerince istenen yardım taleplerinin, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetince alınacak karar doğrultusunda, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),

12. İl ve ilçelerde düzenlenecek etkinliklerin, konferans ve panellere katılacak konuşmacı ve sunucuların iaşe, ibate ve ulaşım giderlerinin karşılanması ile bunlara ödenecek ücrete ilişkin Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’nce karar alınarak ilgili şubelere gönderilmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),

13. Başkanlık tarafından açılış programları düzenlenecek illerde ihtiyaç duyulması halinde bu programlara maddi destek sağlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),

14. İhtiyaç ve talep doğrultusunda Başkanlığımız Türk Tasavvuf Musikisi Korosu’nun ilgili illerde konser vermesi, konserlerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),

15. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Başkanlıkça yapılacak olan basın toplantısı ve açılacak sergilerin giderlerinin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfınca ödenmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.),

16. Açılış programı ve Başkanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilecek programlarda Kur’an-ı Kerim, kaside ve ilahi okumak üzere Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce görevlendirileceklerin ulaşım, iaşe ve ibatelerinin Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanması, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV) Uygun görülmüştür.

Kaynak: Dinihaberler.com

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
-1°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 17 Ocak 2021
İmsak 06:39
Güneş 08:04
Öğle 13:13
İkindi 15:49
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Tottenham 18 33
5. Man City 16 32
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@