banner121

T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2018/10159 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

İlan 15.02.2019, 06:55
T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2018/10159 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
banner123

T.C.

ISPARTA

2. İCRA DAİRESİ

2018/10159 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 366 Ada, 14 Parsel, Pirimehmet Mahalle/Köy, Cumhuriyet caddesi Mevkii, 46 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı dükkandır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu parsel mevcut imar planına göre Ticaret alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları ; bitişik nizam , 5 kat , hmaks 15,50 m olarak belirlenmiştir.Taşınmazın yakın çevresi ticaret kullanım fonksiyonlu gelişmiştir.Bölge yapılaşma karakteristiğini5 katlı apartman tipi yapılardan oluşturmaktadır.Üst ve orta gelir grubunun talep gösterdiği bölgede Isparta Valiliği Hizmet Binası , Mimar Sinan Cami gibi kamusal kullanımlar bulunmaktadır. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol,su, elektrik, doğalgaz , kanalizasyon) alt yapısı tamamlanmıştır.Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır.366 ada 14 parsel 2401,18 m2 arsa üzerine , 3-B yapı sınıfında , ayrık nizamda inşa edilmiş bir adet yapı yer almaktadır.Ana taşınmaz bodrum+zemin+asma kat+4 normal kattan oluşmakta olup dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır.Binanın girişi zemin kattan sağlanmakta olup kuzeybatı cephede iki adet , kuzeydoğu cephede bir adet ve doğu cephede bir adet olmak üzere toplam 4 adet girişi bulunmaktadır.Taşınmazın onaylı mimari projesine göre A bloğun 1.normal katında , güneydoğu cepheli dükkandır.Güneydoğu yöne cepheli olan taşınmaz 1.normal katta ; dükkan hacminden oluşmakta olup projesinde ve mahallinde brüt 20,09 m2(net alan; 18,18 m2) genişliğindedir.Taşınmaz halihazırda büro olarak kullanılmakta; giriş kapısı alüminyum pencereleri demir malzemeden imal edilmiştir.Taban zeminleri laminat ile kaplıdır.Duvar ve taban zeminleri saten boyalıdır.Isıtma sistemi olarak doğalgaz yakıtlı kalorifer tesisatı bulunmaktadır.Taşınmazın Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Arşivinde bulunan 04/05/1987 tarih onaylı mimari projesine göre proje üzerine bağımsız bölüm numaraları bulunmamakta , Isparta Tapu Müdürlüğünde bulunan bila tarin onaylı kat irtifak projsine göre taşınmazın kat, kattaki konumu ve alann bazında uyumlu durumda olduğu tespit edilmiştir.Isparta Belediyesi imar ve şehircilik belediyesi arsivinde yapılan arastırma da taşınmaza ait yapı ruhsatlarının bulunmadığı bilgisi bilirkişi raporunda şifahen öğrenildiği belirtilmiştir.Keşif tarhi itbari letaşınmaz 31 yıllıktır.

Adresi                          : Pirimehmet Mahallesi 1750 Sokak Belediye Kültür Sitesi Kat:1 No:1-3/46        Merkez / ISPARTA

Yüzölçümü                  : 2.401,18 m2 (Satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin yüzölçümüdür.)

Arsa Payı                     : 17/4890

İmar Durumu             : Isparta Belediye Başkanlığının bila tarih ve sayılı yazıları ile bilirkişi raporuna göre ;Ticaret alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları ; bitişik                       nizam , 5 kat ,hmaks 15,50 m olarak belirlenmiştir.

Kıymeti                        : 100.000,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında takyidattaki gibidir.

1. Satış Günü              : 12/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü              : 08/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri         : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MARTCADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT ADLİYE İHALE SALONU MERKEZ ISPARTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

 4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  6--İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

 7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10159 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/02/2019    Vilayet No: 114 

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:30
Güneş 07:57
Öğle 12:57
İkindi 15:25
Akşam 17:46
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü