banner121

T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2018/10159 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

İlan 15.02.2019, 06:55
T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2018/10159 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
banner123

T.C.

ISPARTA

2. İCRA DAİRESİ

2018/10159 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 366 Ada, 14 Parsel, Pirimehmet Mahalle/Köy, Cumhuriyet caddesi Mevkii, 46 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı dükkandır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu parsel mevcut imar planına göre Ticaret alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları ; bitişik nizam , 5 kat , hmaks 15,50 m olarak belirlenmiştir.Taşınmazın yakın çevresi ticaret kullanım fonksiyonlu gelişmiştir.Bölge yapılaşma karakteristiğini5 katlı apartman tipi yapılardan oluşturmaktadır.Üst ve orta gelir grubunun talep gösterdiği bölgede Isparta Valiliği Hizmet Binası , Mimar Sinan Cami gibi kamusal kullanımlar bulunmaktadır. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol,su, elektrik, doğalgaz , kanalizasyon) alt yapısı tamamlanmıştır.Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır.366 ada 14 parsel 2401,18 m2 arsa üzerine , 3-B yapı sınıfında , ayrık nizamda inşa edilmiş bir adet yapı yer almaktadır.Ana taşınmaz bodrum+zemin+asma kat+4 normal kattan oluşmakta olup dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır.Binanın girişi zemin kattan sağlanmakta olup kuzeybatı cephede iki adet , kuzeydoğu cephede bir adet ve doğu cephede bir adet olmak üzere toplam 4 adet girişi bulunmaktadır.Taşınmazın onaylı mimari projesine göre A bloğun 1.normal katında , güneydoğu cepheli dükkandır.Güneydoğu yöne cepheli olan taşınmaz 1.normal katta ; dükkan hacminden oluşmakta olup projesinde ve mahallinde brüt 20,09 m2(net alan; 18,18 m2) genişliğindedir.Taşınmaz halihazırda büro olarak kullanılmakta; giriş kapısı alüminyum pencereleri demir malzemeden imal edilmiştir.Taban zeminleri laminat ile kaplıdır.Duvar ve taban zeminleri saten boyalıdır.Isıtma sistemi olarak doğalgaz yakıtlı kalorifer tesisatı bulunmaktadır.Taşınmazın Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Arşivinde bulunan 04/05/1987 tarih onaylı mimari projesine göre proje üzerine bağımsız bölüm numaraları bulunmamakta , Isparta Tapu Müdürlüğünde bulunan bila tarin onaylı kat irtifak projsine göre taşınmazın kat, kattaki konumu ve alann bazında uyumlu durumda olduğu tespit edilmiştir.Isparta Belediyesi imar ve şehircilik belediyesi arsivinde yapılan arastırma da taşınmaza ait yapı ruhsatlarının bulunmadığı bilgisi bilirkişi raporunda şifahen öğrenildiği belirtilmiştir.Keşif tarhi itbari letaşınmaz 31 yıllıktır.

Adresi                          : Pirimehmet Mahallesi 1750 Sokak Belediye Kültür Sitesi Kat:1 No:1-3/46        Merkez / ISPARTA

Yüzölçümü                  : 2.401,18 m2 (Satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin yüzölçümüdür.)

Arsa Payı                     : 17/4890

İmar Durumu             : Isparta Belediye Başkanlığının bila tarih ve sayılı yazıları ile bilirkişi raporuna göre ;Ticaret alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları ; bitişik                       nizam , 5 kat ,hmaks 15,50 m olarak belirlenmiştir.

Kıymeti                        : 100.000,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında takyidattaki gibidir.

1. Satış Günü              : 12/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü              : 08/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri         : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MARTCADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT ADLİYE İHALE SALONU MERKEZ ISPARTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

 4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  6--İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

 7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10159 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/02/2019    Vilayet No: 114 

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 20 Ocak 2020
İmsak 06:38
Güneş 08:03
Öğle 13:14
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü