banner121

T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2018/10159 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

İlan 15.02.2019, 06:55
T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2018/10159 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
banner123

T.C.

ISPARTA

2. İCRA DAİRESİ

2018/10159 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 366 Ada, 14 Parsel, Pirimehmet Mahalle/Köy, Cumhuriyet caddesi Mevkii, 46 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı dükkandır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu parsel mevcut imar planına göre Ticaret alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları ; bitişik nizam , 5 kat , hmaks 15,50 m olarak belirlenmiştir.Taşınmazın yakın çevresi ticaret kullanım fonksiyonlu gelişmiştir.Bölge yapılaşma karakteristiğini5 katlı apartman tipi yapılardan oluşturmaktadır.Üst ve orta gelir grubunun talep gösterdiği bölgede Isparta Valiliği Hizmet Binası , Mimar Sinan Cami gibi kamusal kullanımlar bulunmaktadır. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol,su, elektrik, doğalgaz , kanalizasyon) alt yapısı tamamlanmıştır.Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır.366 ada 14 parsel 2401,18 m2 arsa üzerine , 3-B yapı sınıfında , ayrık nizamda inşa edilmiş bir adet yapı yer almaktadır.Ana taşınmaz bodrum+zemin+asma kat+4 normal kattan oluşmakta olup dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır.Binanın girişi zemin kattan sağlanmakta olup kuzeybatı cephede iki adet , kuzeydoğu cephede bir adet ve doğu cephede bir adet olmak üzere toplam 4 adet girişi bulunmaktadır.Taşınmazın onaylı mimari projesine göre A bloğun 1.normal katında , güneydoğu cepheli dükkandır.Güneydoğu yöne cepheli olan taşınmaz 1.normal katta ; dükkan hacminden oluşmakta olup projesinde ve mahallinde brüt 20,09 m2(net alan; 18,18 m2) genişliğindedir.Taşınmaz halihazırda büro olarak kullanılmakta; giriş kapısı alüminyum pencereleri demir malzemeden imal edilmiştir.Taban zeminleri laminat ile kaplıdır.Duvar ve taban zeminleri saten boyalıdır.Isıtma sistemi olarak doğalgaz yakıtlı kalorifer tesisatı bulunmaktadır.Taşınmazın Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Arşivinde bulunan 04/05/1987 tarih onaylı mimari projesine göre proje üzerine bağımsız bölüm numaraları bulunmamakta , Isparta Tapu Müdürlüğünde bulunan bila tarin onaylı kat irtifak projsine göre taşınmazın kat, kattaki konumu ve alann bazında uyumlu durumda olduğu tespit edilmiştir.Isparta Belediyesi imar ve şehircilik belediyesi arsivinde yapılan arastırma da taşınmaza ait yapı ruhsatlarının bulunmadığı bilgisi bilirkişi raporunda şifahen öğrenildiği belirtilmiştir.Keşif tarhi itbari letaşınmaz 31 yıllıktır.

Adresi                          : Pirimehmet Mahallesi 1750 Sokak Belediye Kültür Sitesi Kat:1 No:1-3/46        Merkez / ISPARTA

Yüzölçümü                  : 2.401,18 m2 (Satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin yüzölçümüdür.)

Arsa Payı                     : 17/4890

İmar Durumu             : Isparta Belediye Başkanlığının bila tarih ve sayılı yazıları ile bilirkişi raporuna göre ;Ticaret alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları ; bitişik                       nizam , 5 kat ,hmaks 15,50 m olarak belirlenmiştir.

Kıymeti                        : 100.000,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında takyidattaki gibidir.

1. Satış Günü              : 12/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü              : 08/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri         : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MARTCADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT ADLİYE İHALE SALONU MERKEZ ISPARTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

 4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  6--İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

 7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10159 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/02/2019    Vilayet No: 114 

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:20
Güneş 06:40
Öğle 12:55
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@