banner121

​10 itirazdan 9'una red kararı

Isparta 11.08.2014, 06:59 30.11.-0001, 00:00
​10 itirazdan 9'una red kararı
Belediye Meclisi, geçtiğimiz Haziran ayında askıya çıkarılan Isparta Merkez Kentsel Sit Alanı Koruma İmar Planı’na 10 ayrı kişi ve kuruluştan itirazların 9’unu reddetti.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan Isparta Merkez Kentsel Sit Alanı Koruma İmar Planı için 10 itiraz yapıldı. Belediye Meclisinin ilk toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi konusu Meclisin Cuma günü yapılan Ağustos ayı son toplantısında ele alınarak karara bağlandı.

Bu doğrultuda, İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Komisyon Başkanı Akif Aslan tarafından okundu. 10 itirazın 9’u için ‘uygun bulunmamıştır’ kararı veren Komisyon raporu şöyle;

“Belediye Meclisimizin olağan 4 Ağustos 2014 toplantısı ile komisyonumuza incelemek üzere havale edilen Koruma imar planına yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Tuhafiyeciler sitesi işletme ve konut yöneticiliklerinin 441 ada 61 parselde3 bulunan binalarının koruma imar planında ticari 5 kat olarak görüldüğü, ruhsatlarının ise ticari 38,50m. olarak düzenlendiği ve önceki imar planlarında da 38,50m. ticari olması nedeniyle koruma imar planında bunun korunması için Belediyemize ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapmış oldukları itirazlarının görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 441 ada 61 parselde bulunan tuhafiyeciler sitesinin mevcut kullanımının devam ettiği ancak yeniden yıkılarak yapılması durumunda beş kat olarak yapılaşma hakkı olacağı görülmüş olup planda yapılan inceleme sonucunda yanında bulunan camiinin boyutları göz önüne alınarak 5 kat olarak verilen hakkın hali hazır şekilde 38,50m. olarak artırılması teklifi Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek itiraz, diğer üyelerin oyları ile uygun bulunmamıştır.

2- Konak sitesi gür kaynak apartman yönetimi adına celal GÜLAL' ın 440 ada, 114 parselde bulunan binalarının bulunduğu mevcut planlarda tek cephe işareti bulunması nedeniyle tek bina yapılmış olduğu ancak koruma imar planında parsellerinin 2 parçaya bölünerek güney kısmının 3 kat olarak planlandığından parsellerinin eski şekli olan tek cephe şeklinin korunması için, Belediyemize ve Antalya Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapmış oldukları itirazlarının görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, parselin tamamının tek cephe olarak ruhsatlanmış olduğu parsel sokak cephesinde 3 kat yapılaşma hakkı verilen kısımda binanın açık ve kapalı otoparkının da bulunduğu görülerek parselin tek cepheli olarak eski şekli ile plana işlenmesi ayrıca alana yapılması planlanan yer altı katlı otoparkının diğer adalarla bağlantısının daha rahat sağlana bilmesi için ada sınırının 440 ada 114 parsel sınırına alınması uygun bulunmuştur.

3- Hakan Kınaytürk'ün 440 ada 27 parselin koruma imar planı öncesi ticari 5 kat planı olduğu ancak koruma imar planında meydan ve yeşil alan olarak görüldüğünden parselinin koruma, imar planında eski şekli ile ticari 5 kat olarak düzeltilmesi için Belediyemize ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapmış oldukları itirazların görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, şehrimizin otopark sorununun çözülmesi ve şehir merkezine bir meydan kazandırılması şehir içerisinde nefes alınabilecek bir alan oluşturulması için yapılan itiraz Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek itiraz diğer üyelerin oyları ile uygun bulunmamıştır.

4- Güngör Büyüktopçu'nun 440 ada 117 parselde 5 katlı ruhsatlı binasının olduğu ancak koruma imar planında meydan ve yeşil alan olarak görüldüğünden parselinin koruma İmar planında eski şekli ile ticari 5 kat olarak düzeltilmesi için Belediyemize yapmış olduğu itirazın görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, şehrimizin otopark sorununun çözülmesi ve şehir merkezine bir meydan kazandırılması şehir içerisinde nefes alınabilecek bir alan oluşturulması için yapılan itiraz uygun Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek itiraz diğer üyelerin oyları ile uygun bulunmamıştır.

5- Isparta İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün İl özel idaresi mülkiyetinde bulunan eski il özel idare binasının bulunduğu 440 ada, 93 nolu parsellerinin mevcut planda ticaret ve turizm olarak planlandığı, koruma amaçlı imar planında park ve meydan olarak değişiklik yapılmış olması nedeniyle idarenin zara uğratıldığı nedeniyle parsellerinin yine eski şekli olan ticari ve turizm alanı olarak düzenlemesi yönünde itirazının görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, şehrimizin otopark sorununun çözülmesi ve şehir merkezine bir meydan kazandırılması şehir içerisinde nefes alınabilecek bir alan oluşturulması için yapılan itiraz uygun bulunmamıştır bunun güçlendirilmesi için yer altı otopark alanına ileride katılması ve meydan ve park olarak düzenlene bilmesi için bu alana ilave olarak sağlık müdürlüğünün de yeni bina yapmakta olduğu nedeniyle sağlık müdürlüğünün bulunduğu 2194 nolu imar adasının meydan ve park alanı olarak plana mevcut park ve meydan olarak kamu mülklerinin öncelikle kamu adına kullanımı için, eklenmesi Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek red diğer üyelerin kabul oyları ile uygun bulunmuştur.

6- Isparta Kültür ve Eğitim vakfı Adına Mustafa Kemal Uyar'ın 441 ada 56 parselde 5 katlı binalarının bulunduğu ve bu parsellerine 27.11 1981 tarih ve 2348 sayılı encümen kararı ve 06,02,1982 tarih ve 3347 sayılı Gayrimenkul eski eserler ve anıtlar  yüksek kurulunun kararları ile 2 kattan 5 kata çıkartıldığı buna istinaden inşaat yapıldığı ancak hazırlanan koruma imar planında katlarının 2 ye düşürüldüğü nedeniyle parsellerinin planda 5 kat olarak düzenlenmesi yönünde itirazının görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 441 ada 56 parselde bulunan 5 katlı binanın devam etmesinde kanunen bir sıkıntı olmadığı belirtilen parselin kentsel sit alanı içerisinde kalması ve yanında tescilli bina bulunması nedeniyle koruma imar planında belirlenen 2 kat yapılaşma hakkının aynı şekilde kalması Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek kabul diğer üyelerin red oyları ile uygun bulunmamıştır.

7- Mehmet ali Tokay'ın 2195 ada, 123 parselde bulunan binasının G (geleneksel yapı olarak belirlendiği) binasının s3 ve 0,30 taks verildiği nedeniyle binasının bulunduğu alanın koruma imar planında ticari 3 kat ve 0,40 taks olarak planlanması için yapmış olduğu itirazın görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 2195 ada, 123 nolu parselde bulunan bina yapılan koruma imar planı çerisinde kalan parseli üzerinde bulunan binasının geleneksel yapı olarak korunması cumhuriyet dönemi yapısı olarak daha sonraki kuşaklara aktarılması ve sokak dokusuna katkısının olduğu ve bütünlük sağlanabilmesi için itiraz Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek kabul diğer üyelerin red oyları ile uygun bulunmamıştır.

8- Süreyya ve Firdevs İşbaşaran'ın mülkiyetlerinde bulunan yeni 8050 ada, 6 nolu parselleri üzerinde yapılan koruma imar planının parsellerinin eski şekli olan 444 ada 12 parsel olarak planlanması ve damgacı sokak bağlantılarının korunması için yapmış oldukları itirazın görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 8050 ada 6 nolu parsellerinin yeni yapılan koruma imar planı ile cephe aldığı yol un iptal olduğu ve yapılmış olan 18. madde uygulamasının bozulmuş olması nedeniyle yeniden imar uygulama yapılması gerektiği görülerek itiraz Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek kabul diğer üyelerin red oyları ile uygun bulunmamıştır.

9- Mehmet Rafia Altıntaş varisleri adına Mehmet Metin Altıntaş ve Mustafa Fikri Altıntaş varisleri adına Halil Altıntaş'ın 440 ada 6 ve 7 parsellerde bulunan binalarının koruma amaçlı imar planında geleneksel yapı olarak planlandığı binalarının bir özelliğinin olmadığı nedeniyle bunun kaldırılarak parsellerinin koruma imar planı öncesi şekli olan ticari 5 kat olarak planlanması yönünde yapmış oldukları itirazın görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 2195 ada, 123 nolu parselde bulunan bina yapılan koruma imar planı içerisinde kalan parseli üzerinde bulunan binasının geleneksel yapı olarak korunması cumhuriyet dönemi yapısı olarak daha sonraki kuşaklara aktarılması ve sokak dokusuna katkısının olduğu ve bütünlük sağlanabilmesi için itiraz Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek kabul diğer üyelerin red oyları ile uygun bulunmamıştır.

10- Bekir Oflaz'ın mülkiyetinde bulunan yeni 8050 ada 9 parsel eski 440 ada 30 nolu parselinin koruma imar planında geleneksel yapı olarak belirlendiği parseline 29.01. 1990 tarihinde bina yaptığı nedeniyle geleneksel yapı şerhinin kaldırılması yönünde yapmış olduğu itirazın görüşülmesi.

Açıklaması: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 2195 ada, 123 nolu parselde bulunan bina yapılan koruma imar planı çerisinde kalan parseli üzerinde bulunan binasının geleneksel yapı olarak korunması cumhuriyet dönemi yapısı olarak daha sonraki kuşaklara aktarılması ve sokak dokusuna katkısının olduğu ve bütünlük sağlanabilmesi için itiraz Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek kabul diğer üyelerin red oyları ile uygun bulunmuştur.”

AKP’LİLER RED, MHP’LİLER KABUL OYU KULLANDI

Söz konusu raporda, İmar Komisyonu’nun AKP’li üyeleri Mehmet Ören ve Ali Tunçbilek’in tüm maddelere itiraz şerhi koydukları dikkat çekerken, komisyon maddesi daha sonra Belediye ve Meclis Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve madde AKP’lilerin red oyuna karşılık, MHP’lilerin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilerek meclisten geçti.
haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
16°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 15 Nisan 2021
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 13:03
İkindi 16:43
Akşam 19:40
Yatsı 21:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 30 54
5. Altay 29 53
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Tuzlaspor 30 44
9. Ümraniye 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@