haber32
banner77
31 Mart 2013 Pazar 22:05
MECLİSLERİN GÜNDEMİ YOĞUN
haber32

İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantıları bugün başlıyor. Her iki Meclis de saat 14.00’de başlayacak.

Belediye Meclisinde imar planı tadilatları ile imar planına yapılan itirazlar ele alınırken, İl Genel Meclisinde 15 ayrı konu görüşülecek. Buna göre İl Genel Meclisinin Nisan ayı toplantı gündemi şöyle:

1- Yoklama ve Açılış.
2- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince gizli oylama usulü ve nispi çoğunluk ile İl Genel Meclis Üyeleri arasından 5 İl Encümeni üyesinin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi.
3- Kanunen kurulması zorunlu bulunan; Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile, İl Genel Meclisince kurulmasına gerek görülecek diğer komisyonlar ve komisyonlarda görev alacak üye sayılarının 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanununun 16 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince tespiti ile, kurulmasına karar verilen ihtisas komisyonlarına işaretle oylama usulü ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere üye seçilmesi.
4- İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir, gider, hesap ve işlemleri ile ilgili olarak Denetim Komisyonunca hazırlanan raporun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması.
5- Isparta Merkez Çünür Mahallesinde tapunun 63-64 pafta, 5379 parselde bulunan ve İl Encümeninin 16.08.2000 tarih ve 329 sayılı kararı ile 20.000 m2’lik bölümü (Atıcılık ve diğer amaçlı spor hizmetlerinde kullanılmak üzere) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilen ve ayrıca İl Encümeninin 26.09.2001 tarih ve
319 sayılı kararları ile bu alan dışında kalan yerlerin doğal afette kullanılmak üzere Çadır Kent kurulması için tahsis edilen 139.970,29 m2 alanla ilgili olarak daha sonraki süreçte İlimizin turizm altyapısının artırılmasına yönelik çalışmayla Isparta Belediye Meclisinin aldığı 08.10.2010 tarih ve 151 sayılı kararla bu taşınmazın “Resmi Kurum” alanından çıkartılarak “Turizm Tesis Alanı” olarak imar planı tadilatı yapılarak, yol ve parka giden kısımlar ayrılarak 100.179,60 m2 olarak tescil edilen 5379 parselin 40.000 m2’lik bölümünün İl Genel Meclisinin 08.02.2013 tarih ve 2/5-058 sayılı kararları ile çadırkent olarak kullanılmasına karar verildiği, ancak söz konusu taşınmazın imar durumu, ilimizin turizm ve istihdam ihtiyacı ve ilin girişinde görüntü kirliliği
oluşturacağı konularının birlikte değerlendirilmesi sonucunda karar alınması gerektiğinden İl Genel Meclisince alınan 08.02.2013 tarih ve 2/5-058 sayılı kararın 5302 sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden yeniden görüşülmek üzere Valilik Makamınca iade edildiği, ancak İl Genel Meclisinin 08.03.2013 tarih ve 3/5-102 sayılı
kararıyla söz konusu alanın 40.000 m2.’lik bölümünün çadırkkent olarak kullanılmasının yeniden kararlaştırıldığı, Çadır ve Konteynırkent alanı tahsisi ile ilgili olarak alınan 08.03.2013 tarih ve 3/5-102 sayılı ikinci karar üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Söz konusu kararın 08.02.2013 tarih ve 3/5-058 sayılı karar ile
aynı mahiyette olduğu ve Valilik Makamınca 058 sayılı karar ile ilgili olarak gösterilen iade gerekçelerinin hiçbirisini karşılamadığı, bu nedenle adı geçen taşınmazın imar durumu, bulunduğu yer, ilimizin turizm ve istihdam ihtiyacı, ilin girişinde oluşturacağı görüntü kirliliği ve bu konuda daha uygun yerlerin araştırılması
konularının birlikte değerlendirilmesi sonucunda karar alınması gerektiğinden, İl Genel Meclisince alınan 08.03.2013 tarih ve 3/5–102 sayılı kararın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15’inci maddesi uyarınca yeniden görüşülmesine dair Isparta Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 18.03.2013 tarih ve 1542 sayılı
yazısının görüşülerek karara bağlanması.
6- İlimiz Yalvaç İlçesi Özbayat Belediye Başkanlığınca; Belediye sınırları içerisindeki yollara yapılacak kilit parke taşı döşeme işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 250.000,00 TL. tutarında kredi kullanılması için izin talebinde bulunulmuş olup, söz konusu borçlanma ile ilgili olarak 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (d) fıkrası gereğince borçlanıp, borçlanılmayacağı hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 18.02.2013 tarih ve 2710 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7- İlimiz Yalvaç İlçesi Körküler Belediye Başkanlığı; Belediye Meclisinin 01.03.2013 tarih ve 2013/03 sayılı kararları gereğince, Belediye sınırları içerisindeki yollara kilit parke ve beton bordür taş yapılması için İller Bankası A.Ş.den 150.000,00 TL. tutarında kredi kullanılarak borçlanılması için izin talebinde bulunmuş olup, söz
konusu borçlanma ile ilgili olarak 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 10. maddesi (d) fıkrası gereğince borçlanıp, borçlanılmayacağı hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 18.02.2013 tarih ve 2711 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8- Özşahin Nakliyat İnşaat Petrol Ünleri ve Turizm Ticaret Limited Şirketi, yeni kurmakta olduğu mucur ocağına enerji alacak başka güzergah ve enerji nakil hattı bulunmadığını beyan ederek, idaremize ait Büyükhacılar Konkasör Şantiyesine ait enerji nakil hattından enerji alma talebinde bulunmuş olup, OG’den enerji alınmasıyla esnasında yapılacak tadilatla ilgili olarak tahakkuk edecek yaklaşık 30.000,00 TL.nin firmalarınca karşılanacağını kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle idaremize ait Büyükhacılar Konkasör şantiyesi enerji nakil hattından adı geçen firmanın enerji alması için muvafakat verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 21.03.2013 tarih ve 2875 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9- İdaremizde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmakta iken 14.03.2013 tarihinde kendi istekleri ile emekliye ayrılan Düz İşçi Ceylan ŞİMŞEK, İş Makine Yağcısı Ali ÇEŞMECİ, İş Makine Operatörü (B) Abdullah UNCU ve İbrahim SÜLEK’ten boşalan 4 adet işçi kadrosunun, idaremiz işçi kadrolarında norm kadro
fazlalığı bulunduğundan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi gereğince iptaline karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 21.03.2013 tarih ve 2873 sayılı teklifinin görüşülerek karara
bağlanması.
10- Sinop İl Özel İdaresinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler Sınıfında Memur olarak görev yapan Fatih GENÇ, Valilik Makamının 14.02.2013 tarih ve 1621 sayılı olurları ile İdaremizde münhal bulunan 6. Dereceli Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmış olup, 07.03.2013 tarihinde görevine başlamıştır.
11- İlimiz Yalvaç İlçesi Kozluçay Belediye Başkanlığınca mülkiyeti kendilerine ait tapunun 209 ada, 7 parselde kayıtlı bulunan 607,76 m2 yüzölçümlü taşınmazın belediyeye gelir getirmesi amacıyla satılması için izin talebinde bulunulmuş olup, söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak 06.12.2013 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. maddesi gereğince gerekli satış izninin verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 08.02.2013 tarih ve 1430 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 15.03.2013 tarihli raporun görüşülerek karara bağlanması.
12- İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılan kadastro çalışmaları esnasında idaremiz adına tescil edilen taşınmazlardan olup, Sütçüler İlçesi Sarı Mehmetler Köyünde bulunan ve mülkiyeti idaremize ait olan tapunun N25B10C1 pafta, 145 ada, 79 parselde kayıtlı 589,00 m2 taşınmaz ile, Şarkikaraağaç İlçesi Yassıbel Köyünde bulunan ve mülkiyeti idaremize ait olan tapunun M26-b2 pafta 37 parselde kayıtlı 654,00 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın satışı düşünülmekte olup, satılmasında herhangi bir sakınca bulanmayan taşınmazların İl Genel Meclisinin 05.08.2011 tarih ve 8/5-242 sayılı kararı gereğince satılıp satılmayacağı, satışına karar verilmesi halinde İl Encümenince belirlenecek muhammen bedel üzerinden satışına karar verilmesine dair İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 25.02.2013 tarih ve 2004 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 15.03.2013 tarihli raporun görüşülerek karara bağlanması.

 

Son Güncelleme: 00.00.0000 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Sponsorlu Bağlantılar haber32 haber32
Isparta zayi kayıp ilanlarınız için 0246 223 67 06 Ehliyet, öğrenci kimliği kayıp ilanı vermek için Isparta Express Gazetesi