haber32
banner77
20 Mart 2013 Çarşamba 17:18
Orman Muhafaza Memurlarından protesto eylemi
haber32

 

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) üyesi Orman Muhafaza memurları, 17 Ağustos 2012'de yürürlüğe giren 'Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni protesto etti.
 
Dün saat 12.00’de Isparta Orman Bölge Müdürlüğü önünde toplanan TOÇ BİR-SEN üyesi Orman Muhafaza memurları, sloganlar atarak 'Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne tepki gösterdi. Burada grup adına açıklama yapan 30 Nolu TOÇ BİR – SEN Isparta Şubesi Başkan Yardımcısı Osman Kül, bu yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek; “Bilindiği üzere 17/08/2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” nin, Orman Muhafaza Memuru çalışanlarımızı ve ailelerini mağdur edeceği gerekçesiyle ilgili yönetmeliğin durdurulması ve değiştirilmesi talebiyle yetkili sendika Toç Bir – Sen olarak gerek Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın Sayın Bakanı  ve müsteşarı, gerekse dönemin Orman Genel Müdürü Sayın Mustafa Kurtulmuş ile çözüm odaklı görüşmeler ve yazışmalar gerçekleştirmiştik. “Üyelerimizin bizlere verdiği sorumluluğun gereği ve bilinci” ile yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler neticesinde: Sayın Bakan başta olmak üzere, Sayın Müsteşar ve Sayın Orman Genel Müdürünün iyi niyetli adımları ile TOÇ BİR-SEN Genel Merkezimizin, binlerce Orman Muhafaza Memuru, eşleri ve çocukları adına ilgili yönetmeliğin 27 Orman Bölge Müdürlüğü’nde ki yönetmeliğin uygulamasının durdurulmasına ait yazı dönemin Orman Genel Müdürü Sayın Mustafa Kurtulmuşlu’nun imzası ile 25/09/2012 tarih ve 20719 sayılı yazı ile 27 Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmişti. Bu yazı ile birlikte çalışanlarımıza bir nebze olsun rahat nefes aldırılmış ve yönetmeliğin yeniden gözden geçirilecek olması bizleri umutlandırmıştı. 
 
TOÇ BİR-SEN olarak, Yönetmeliğin uygulamasında mağduriyetlerin yaşanmamasına ilişkin  Orman Muhafaza Memurları Atama ve yer Değiştirme yönetmeliğindeki sorunların çözümüne ilişkin önerilerimizi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ve 27 Orman Bölge Müdürlüğü’ne yetkili sendika TOÇ BİR-SEN olarak 12/09/2012 tarih ve 3673 sayılı yazımız ile  iletmiştik. Teftiş Kurulu’nun, Bölge Müdürlüklerinin, Daire Başkanlıklarının görüş ve önerileri, 37.000 üyeye sahip Yetkili Sendika TOÇ BİR SEN’in ve Orman Muhafaza Memurları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarımızın görüş ve önerileri alınmadan apar topar Ramazan Bayramı öncesi yangından mal kaçırırcasına yönetmelik yayınlanması; kurumu ve çalışanları zor durumda bırakmıştır. Böyle bir uygulamanın kurumumuza, ülkemize bir yarar getirmeyeceği gibi alınan karar nedeniyle çalışanlarımızın moral ve motivasyonu bozulmuş, bu da iş verimliliğinin düşmesine neden olacaktır. 
TOÇ BİR SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya ve Yönetim Kurulumuz tarafından sorunun çözümü adına 22 Ocak 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr Veysel Eroğlu’ya,  11 Mart 2013 tarihinde ise Orman Genel Müdürü Sayın İbrahim Çiftçi’ye haklı taleplerimizi bir kez daha ileterek, öncelikli amacımızın diyalog, karşılıklı anlayış ve iyi niyetle sorunların kurumlarımızla çatışma yaşanmadan çözülmesini istediğimizi, tüm akli selim taleplerimize kurumlarımızın bu seviyede karşılık vermemeleri durumunda da her türlü meşru çözüm yoluna başvuracağımızı ve yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, haklı taleplerimizin gerçekleşmesi, çalışanlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğimi bir kez daha ifade ettik. 
 
Orman Genel Müdürü Sayın İbrahim Çiftçi de, TOÇ BİR SEN’in 12/09/2012 tarih ve 3673 sayılı yazısında belirtilen bazı önerilerinin taraflarınca bugüne kadar dikkate alındığını ve bundan sonrada dikkate alınacağını, amaçlarının kurum olarak iş yüklerinin çoğunluğunu taşıyan orman muhafaza memurları çalışanlarını üzmek olmadığını dile getirdi. Ancak, il ve ilçe merkezlerine ciddi yığılmalar olduğu, ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu işletmelerde personel sıkıntısı çekildiği ve 10 yılın üzerinde görev yapılan yerlerde çalışanlar ile köylüler arasında sosyal problemler yaşandığını belirten Çiftçi, bu yönetmeliği uygulayacaklarını ancak bu uygulamada özellikle: Eş Durumu, Hastalık, Eğitim  ve Öğretim mazeretlerinin dikkate alınacağını, Orman Bölge Müdürlüklerimizce bizzat çalışanlarla toplantı yapılarak çalışanların kendi istek ve taleplerinin de dikkate alınarak uygulamanın yapılacağını, konuya ilişkin yeni  bir talimatlarının bölge müdürlüklerine gönderileceğini ifade ettiler.
 
TOÇ BİR SEN olarak ilgilileri bir kez daha bu çıkmaz yoldan yol yakınken geri dönmeye, Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni günün koşullarına uygun olarak, bütün sosyal tarafların görüşlerini alarak yeniden düzenlemeye davet ediyor, aşağıdaki çözüm önerilerimizi bir kez daha hatırlatarak dikkate almalarını istiyoruz.
 
YETKİLİLERE BİR KEZ DAHA SESLENEREK YÖNETMELİĞİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZİ SUNUYORUZ
 
1-)Yönetmeliğin “Geçiş Hükmü” başlıklı Geçici 1.Maddesinde “10. Maddenin 2’nci fıkrasında belirtilen hizmet alanları ve standart kadroları, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tanzim edilerek uygulamaya konulur” hükmü gereği: İl bazında belirlenen hizmet bölgelerinin mutlaka İşletme Müdürlüklerine bağlı İşletme Şefliği bazında yapılması ve atama işlemlerinde mücavir alan dışında toplu koruma merkezlerinde görev yapıp burada ikamet edenlere de her yıla 3 ay ilave edilerek çalışma sürelerinin hesaplanması,
 
2-) Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çalışma sürelerinin yönetmelikte  zikredildiği üzere yönetmeliğin yayım tarihi olan 17.08.2012 tarihinden itibaren başlatılması, şayet sorunlu ve bu yönetmeliğin uygulanmasında zaruriyet bulunan İl’ ler var ise bunlarında 2013 yılı Haziran ayı eğitim ve öğretim sezonu sonundan itibaren ilk önce 25 yıl, bilahare 20 yıl,  bir sonraki yıl 10 yıl, en son olarak da 5 yılın üstünde hizmeti bulunanların atamaları yapılmak üzere kademeli geçişin sağlanması,
 
3-) Çalışanlarımızın çocuklarından ilk ve orta öğretimin son sınıfında olup,  SBS ve LYS’ye hazırlık için dershanelere kayıt yaptırarak belirli bir miktarda ücretini yatıran personelin bir defaya mahsus yazılı isteği ile bir yıla kadar tayinlerinde tehir hakkı verilmesi,
 
4-) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık problemleri nedeniyle tam teşekküllü hastanede devamlı kontrol ve takibi gereken rahatsızlığı olanlarında sağlık durumlarının mutlaka göz önünde bulundurulması,
 
5-) Üye ve çalışanlarımızın özlük haklarını ilgilendiren kanun, yönetmelik, genelge vb. çalışmalarda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu, 2010/26 Başbakanlık Genelgesi ile kurumlarımızla müşterek her yıl Ekim ve Nisan aylarında yapılan Kurum İdari Kurulları Kararları gereğince yetkili sendikanın görüş ve önerilerinin dikkate alınması katılımcı şeffaf yönetimin gereğidir.
 
6-) 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 13. Maddesi 2.Fıkrası’nın  “ Orman Muhafaza Memurlarının Süresi Aynı Toplam Hizmet İşletme Şefliğinden Beş, Aynı Müdürlükte On Yılı Aşamaz” hükmüne istinaden Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’nın 27.08.2012 tarih ve 19348 sayılı yazı ile 27 Orman Bölge Müdürlüğü’ne vermiş olduğu talimatının yukarıda zikredilen açıklamalar doğrultusunda yönetmeliğin eksiklikleri giderilmeden uygulamaya geçilmemesi, taleplerimizin dikkate alınmasını , yaşanılması muhtemel sorunların çözümü adına, bütün taraflar bakımından son derece önemli bulmaktayız. 
 
TOÇ BİR-SEN olarak üyelerimizin bizlere verdiği sorumluluğun gereği ve bilinci ile bu güne kadar sizler adına samimi bir şekilde mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz.  İlgili kurumların yönetmeliği bu haliyle uygulamaya koymaları sonucunda Orman Muhafaza Memurlarımızın herhangi bir hak kaybı ve haksızlığa uğraması yada doğacak hak kayıpları için yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı tüm kamuoyuna ve orman muhafaza memurlarımıza saygıyla duyururuz” dedi. 
Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.
Son Güncelleme: 00.00.0000 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ormancı kutsi 2013-03-21 06:53:28

hakkınızı sonuna kadar savunulacaktır basın acıklmasındaki asil duruşunuz sizin saygınlıgınızı artırmıştır her hangi bir taşkınlık ve olayların olması sizlerin aseletinizdendir

Sponsorlu Bağlantılar haber32 haber32
Isparta zayi kayıp ilanlarınız için 0246 223 67 06 Ehliyet, öğrenci kimliği kayıp ilanı vermek için Isparta Express Gazetesi