banner121

Cumhurbaşkanı Gül'den Onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ''mini torba'' olarak adlandırılan yasayı onayladı.

Türkiye 11.04.2011, 14:50 11.04.2011, 14:50
Cumhurbaşkanı Gül'den Onay
banner123
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ''mini torba'' olarak adlandırılan yasayı onayladı. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gül, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kanuna göre, özel güvenlik şirketlerince üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe bildirilecek. Mevcut düzenlemede, ilgili valiliğe en geç bir hafta önce yazılı olarak bildirilmesi zorunluluğu vardı. Bu düzenlemeyle şirketlerin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Özel güvenlik şirketlerinin yanı sıra alarm izleme merkezlerinde kurucu ve yönetici olarak çalışacaklar hakkında da güvenlik soruşturması yapılacak. Güvenlik soruşturması ve ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında yapılacak arşiv araştırması, 5 yılda bir yenilenecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yükseköğrenim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından veya bölümlerinden mezun olanlarda, silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayacak. Mevcut düzenlemede, 5 yıl süreyle bu eğitim şartı aranıyordu. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Genel kolluk kuvvetlerinden ve MİT'ten emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ile ''Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak'' şartı aranmayacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN KREDİ BORCU- <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kanun, küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödeme kolaylığı sağlıyor; kooperatifler aracılığıyla kullandırılan kredilerden hemen ödenmesi gerekenler için enflasyon oranında güncelleme yapılarak, yeniden yapılandırma imkanı getiriyor. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Buna göre, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden ödeme süresi 31 Aralık 2010'dan önce geldiği halde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi alacaklarının asılları ile bu alacaklara ilişkin fer'ileri yerine ve ödenmemiş alacak sadece fer'i alacak ise bu alacağın yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar, azami 36 ayda 36 eşit taksitle ödenirse fer'ilerinin tamamının tahsilinden vazgeçilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -DSİ'YE SULH YOLUYLA ÇÖZÜM YETKİSİ- <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AR-GE projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı için sınır, her takvim yılı için 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DSİ ile kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler arasında ortaya çıkabilecek, yargı mercilerine, hakeme veya icraya ulaşmamış uyuşmazlıklarda; kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte yarar umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında tanınacak veya terkin edilecek hak ve işe karşılık gelen menfaatlerden; 1 milyon liraya kadar genel müdür, 10 milyona liraya kadar bakan, 10 milyon liradan fazla olanların ise sulh yoluyla halinde Bakanlar Kurulu yetkili olacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DSİ'nin Hazine avukatları tarafından yürütülen hukuk işlemleri, kurumun avukatlarınca gerçekleştirilecek. DSİ Genel Müdürlüğüne, bu doğrultuda 93 avukat kadrosu tahsis edilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -SPOR FEDERASYONLARI ''BAĞIMSIZ'' OLACAK- <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kanunla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un, ''özerklik'' olan ek 9'uncu maddesinin başlığı, ''Bağımsız spor federasyonları'' olarak değiştirildi. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yasadaki değişikliğe göre bağımsız spor federasyonları kurulacak. Federasyonlar, sporla ilgili faaliyetleri yürütecek, gelişmesini sağlayacak, sporcu sağlığıyla ilgili konularda gerekli önlemleri alacak, federasyonları uluslararası faaliyetlerde temsil edecek, Tahkim Kurulu kararlarını uygulayacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spor Federasyonlarının merkezi Ankara olacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Federasyon Genel Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve karar alacak. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılacak. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları 60 gün içerisinde yapılacak; federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Federasyon Başkanı, en az lise mezunu olacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spor kulüplerinin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim hakkından doğan alacakları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere haczedilemeyecek; bu alacaklar devir ve temlik edilemeyecek. Böylece, başkanlıkça oynatılan müşterek bahis oyun bültenlerinde yer alan spor kulüplerine, bültende yer alan her müsabaka için yapılan isim hakkı ödemesi haczedilemeyecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -TAHKİM KURULU- <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tahkim Kurulu, belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirleyecek. Kurul, Federasyon Başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının belirlenerek sevk edildikleri Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine karar verecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tahkim Kurulu, bağımsız ve tarafsız olacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Genel müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına uygun harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilecek ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tahkim Kurulu en az 5 üyenin katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Başvurular, ilgili kişiler ve kulüp başkanları tarafından Tahkim Kurulu Başkanlığına dilekçeyle yapılacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren 10 gün içinde kurula başvurulabilecek. Başkan, kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kurul, sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç 10 iş günü, diğer konularda ise en geç 3 ay içerisinde kararını verecek. Kararlar gerekçeli olacak. Taraflar, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurabilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte özerk olan spor federasyonları, bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilecek. Denetçiye tanınan imtiyazlar, iyi niyet kurallarına ve şirket menfaatlerine aykırı olamayacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler, elektronik imza ile düzenlenemeyecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -''HAL YASASI''NIN YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENDİ- <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kamuoyunda ''Hal Yasası'' olarak bilinen, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un yürürlük tarihi, 1 Ocak 2012'ye erteleniyor. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kooperatifler ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri, bu kooperatiflerin üst kuruluşları ve hissedarı oldukları şirketlerde ve katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi ve denetçi olamayacak, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak görev alamayacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kanun, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten önce imar planlarıyla sanayiye açılan alanlarda kurulu olan, OSB alanlarının avantajlarından yoksun, altyapı tesislerini kullanma imkanına sahip olmayan tesisler için de düzenleme getiriyor. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ayrıca ıslah organize sanayi bölgeleri oluşturulacak; OSB Kanunu'ndan önce yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, OSB olarak değerlendirilecek. Ancak bunun için kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içerinde yapılan başvuruların uygun görülmesi gerekecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İl ve ilçelerin sosyoekonomik durumları dikkate alınarak OSB'lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisleri, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Büyükşehir belediyeleri uhdesindeki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri ile büfe, sosyal tesisler, otopark ve çay bahçelerinin işletilmesi Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayacak. Büyükşehir belediyeleri bu yerleri işletebilecek ya da belediye veya bağlı kuruluşlarının yüzde 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin yüzde 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, Devlet İhale Kanunu'na tabi olmaksızın devredebilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -YENİ İSKAN ALANI- <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baraj, gölet yapımı ya da askeri yasak bölge nedeniyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu olan mahalle, köy, belde halkı; tarım alanlarına dönüştürülmesi mümkün olmayan ve orman sınırları dışına çıkarılmış, çıkarılacak olan arazilerde iskan edilebilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KEY ödemelerinde hak sahiplerine ödenen tutarların, çeşitli nedenlerle iade edilmesi halinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından iade edilen tutarlar, herhangi bir faiz veya gecikme zammı alınmadan Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına aktarılacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hazineden Sorumlu Bakan, terör, savaş hali, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda, yurt içinden ya da uluslararası piyasalardan sigorta teminatı sağlanamaması halinde sivil hava ve deniz ulaşım araçları için teminat sağlanmasına karar verecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İl özel idareleri ve belediyelerde sürekli işçi kadrolarında çalışan işçiler, 1 Ağustos 2011'den sonra kamu kurumlarına nakledilebilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kıbrıs'a Anamur çayından boruyla su getirme projesi kapsamındaki Alaköprü Barajı rezervuarı ile inşaat alanında kalan ve bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu orman içi ve kenarında bulunan mahalle, köy veya belde halkının iskanlarının temini için, orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak alanlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -BEŞ YILDAN UZUN VADELİ KREDİLER- <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tarımsal amaçlı kooperatifler ve bu kooperatiflerin ortaklarına sağlanan ödeme kolaylıklarının, beş yıldan uzun vadeli kredi kullananlar için öngörülen geri ödeme süresi itibarıyla beklenen fayda ve iyileştirmeyi sağlanamadığı dikkate alınarak, beş yıldan uzun vadeli krediler için geri ödeme süresi, kalan vade süresi olarak değiştirildi. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ayrıca, düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve icra takibi başlatılmış alacaklar için başvuruda bulunulması halinde, davalar sonlandırılıp, icra takipleri durdurulacak. Bu kapsamda borçları yapılandırılan kooperatif ve ortaklarının borçları, tasfiye olunacak alacaklar hesaplarından çıkarılarak vadesi gelmemiş hesaplara aktarılacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tarım Kredi Kooperatiflerinden 30 Ocak 2004 tarihinden önce üreticilerin kullandıkları, toplu köy ikrazatı/grup kredileri dışındaki tüm tarımsal kredilerden, borcu bulunanların (borcu yeniden yapılandırılmış olanlar dahil) kefillerinin sorumluluğu, fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte sona erecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kefiller hakkında başlatılmış bulunan idari veya kanuni takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden duracak, mahkumiyet kararlarının infazı ertelenecek, infazı devam edenler tahliye edilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ziraat Bankasından 20 Ağustos 2002 tarihinden önce kullanılmış olan kredilere ilişkin kredi borçluları ve kefilleri için de aynı imkanlar geçerli olacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -MEB'E 24 BİN 245 ÖĞRETMEN, SGK'YA BİN 500 ATAMA YETKİSİ- <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) lisansüstü eğitim görmekteyken, terör suçundan hüküm giyenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, 25 Temmuz 2011 tarihine kadar başvurmaları halinde öğrenci affından yararlanabilecek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Sevk ve İdare Yüksekokulundan, terör suçundan hüküm giyenler hariç, ilişiği kesilenlerin de YÖK tarafından denklik yönünden uygun yüksek öğretim kurumları belirlenerek aynı haklardan yararlanacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen serbest öğretim kadrolarından boş bulunan 24 bin 245 öğretmen kadrosuna, merkezi yönetim bütçesiyle yapılan atamalar dışında, 31 Aralık 2011 tarihine kadar atama yapılacak. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının merkez ve taşrada boş bulunan kadrolarına, merkezi yönetim bütçe kanundaki sınırlamalara tabi olmaksızın, 2011 yılı için bin 500 atama yapılabilecek.
haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 23 Ocak 2020
İmsak 06:37
Güneş 08:01
Öğle 13:15
İkindi 15:55
Akşam 18:18
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü