banner121

1.5 yıl üzerinde çalışıldı yerel katılım çok yüksek

Isparta 09.05.2015, 07:22 30.11.-0001, 00:00
1.5 yıl üzerinde çalışıldı yerel katılım çok yüksek
Vali Vahdettin Özkan, Akdeniz'de yayınlanan yazı dizisinde Doç. Dr. Erkan Polat'ın Çevre Düzeni Planı'na ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Vali Vahdettin Özkan, Akdeniz Okuyucu Temsilcisi (Ombudsman) Atilla Kurtul'un Doç. Dr. Erkan Polat ile yaptığı röportaj kapsamında 4-5-6 Mayıs tarihleri arasında yayınlanan Çevre Düzeni Planı'na ilişkin değerlendirmelerde eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunu savundu. Planın kamuoyu haberdar edilmeden sessiz-sedasız yürürlüğe girmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizen Vali Özkan, "1.5 yıl üzerinde titizlikle çalışılmış ve yerel katılımı en yüksek seviyede tutulmuş bir plandır" dedi.

Vali Vahdettin Özkan, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlattığı rapor ile planla ilgili değerlendirmelerde bulundu, Doç. Dr. Erkan Polat'ın eleştirilerine şu cevabı verdi:

"Ön Değerlendirme: Çevre Düzeni Planı orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçektekiharitalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan Temel ve Genel Bir Düzenlemedir. Basında bahsedilen hususlar genel olarak Isparta adına Çevre Düzeni Planına katkı sağlamaktan ziyade mübalağa edilmiş, plan ile bir bütün olan plan hükümleri göz önüne alınmadan yapılmış bir eleştiri olarak görülmektedir.

*Eleştiri: Çevre düzeni planı bilmecesi başlıklı yazıda onaylandığından kamuoyunun dahi haberdar olmadığı ve sessizce yürürlüğe girdiği,

Yanıt: 23.03.2015 tarihinde Bakanlığımız tarafından onaylanan Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ilan edilmek üzere Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Plan paftaları Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemizde 02.04.2015 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmış olup ayrıca içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün de bulunduğuİlimiz bütünündeki tüm kurum ve kuruluşlara İl Müdürlüklerine, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Tüm Belediye Başkanlıklarına, Tüm Kaymakamlıklara, İl Basın Müdürlüğüne İl Dernekler Müdürlüğüne vs. 06.04.2015 tarih ve 2147 sayılı yazıile duyurulmuştur. Ayrıca yerel basında haberlere konu olmuştur.

*Eleştiri: Planda Dereboğazı ve Konya yolu ile ilgili olarak ek bir düzenleme olmadığı, Ispartaİl bütününde otoyolların, köy yollarının ve şehirler arası bağlantı yollarının güzergâhlarında bir değişiklik önerisi görülmediği, yeni çevre yolunun güzergâhının tartışmalı olduğu, iller arasındaki tüm yolların“birinci derece yol” olarak gösterildiği yolların kaç şeritli ve kaç metre genişlikte olduğunun gösterilmediği,

Yanıt: Planda 1. Derece, 2. Derece, 3. Derece yollar, köy yolları, Karayolları Genel Müdürlüğünün, İlgili Belediyelerin veri altyapısında yapılması planlanan yollar ile mevcut bağlantı yolları gösterilmektedir. Plan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Çevre düzeni Planı gösterim tekniğine uygun çizilmiştir.

*Eleştiri: Plana göre bazı ilçelerin belediyelikten çıktığı,

Yanıt: İlimiz kapsamında 12 adet ilçe bulunmakta olup tüm ilçeler planda görülmektedir. Çevre Düzeni Planı Kararları ile İlçelerin belediyelikten çıkarılması ve ya ilçe yapılması mümkün değildir. Mevzuatta da yeri yoktur.

*Eleştiri: Plana göre Isparta İçme ve kullanma suyunun ASAT’a bağlandığı,

Yanıt: Plan hükümlerinde Isparta İçme ve Kullanma suyunun ASAT’a bağlandığı ile ilgili plan hükmü yoktur.

*Eleştiri: Planda yeni konut gelişme alanlarının belirlenmediği,

Yanıt: Plan paftalarında görüleceği üzere sarı leke ile gösterilen alanlar kentsel gelişme alanlarıdır. Dolayısıyla kentsel gelişme alanı olarak ayrılan yerler açık ve net bir şekilde görülmektedir.

*Eleştiri: Plana Kentsel Dönüşüm yapılan alanların işlenmediği,

Yanıt: Çevre Düzeni Planında ve Çevre Düzeni yapım tekniğinde Kentsel Dönüşüm Yapılan Alan olarak bir gösterim mevcut değildir. Ayrıca ilimiz dâhilinde Kentsel Dönüşüm faaliyetleri bina bazında sürdürülmekte olup bölge ya da alan bazında kentsel dönüşüm faaliyeti yoktur. Kentsel Dönüşüm yapılan alan olmuş olsa dahi bu kentsel yerleşik alan olarak planda gözükecektir.

*Eleştiri: Çevre Yolunun Sav’ı ve Eğirdir Yolunu Bölmesi hedef gösterilerek Planda kırsalının ve köylerin yok sayıldığı,

Yanıt: Bahsedilen çevre yolu Sav Kasaba yerleşim alanının batısından geçecek şekilde planlandığı ve kuzeye doğru devam ederek oradan tekrar Isparta - Eğirdir yolunu kesecekşekilde devam ettiği görülmektedir. Bu kapsamda bir bölgeden yol geçmesi orada yer alan yerleşim alanlarının yok sayıldığı anlamına gelmediği gibi aksine orada rantı, arazi, arsa değerlerini ve ticari faaliyetleri artırıcı bir etmendir.

*Eleştiri: Köy sınırlarının plan işlenmediği, bir anlamda köylerin plan dışında tutulmasıdemek olduğu, Isparta’nın tarımsal gelişiminin desteklenmediği,

Yanıt: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde; Çevre düzeni planı: Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda köy sınırlarının Çevre Düzeni Planında 1/100.000 ölçekte gösterimi zorunlu ve gerekli de değildir. Köy sınırlarının gösterilmemesinin köylerin plan dışında tutulmasıanlamına da gelmemektedir. Çevre Düzeni Planı Plan paftaları ve Plan Hükümleri ile bir bütündür. Plan hükümlerinde kırsal alanlar, orman alanları, tarım arazileri ile ilgili hükümler yer almaktadır.

*Eleştiri: Isparta’da kurulan TKDK il koordinatörlüğünün kurulduğu ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin verildiğinden bahisle planda tarımsal gelişim ve yatırımlara yönelik eleştiri,

Yanıt: Plan hükümlerinde “Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalıtarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin yapacağıentegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş50.000 adet kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsali (E) % 50 oranında arttırılabilir.” Hükmü ile destekleme projelerine verilen önem görülmektedir.

*Eleştiri: Planda bazı köy yollarının çizilmediği,

Yanıt: Bahsedilen Köy yolunun neresi olduğu tespit edilememiştir.

*Eleştiri: Plana göre herhalde bazı ilçeler belediyelikten çıktığı, bazı ilçelerin mücavir alan sınırlarının gösterilmediği, Aksu, Gelendost, Uluborlu ve Yenişarbademli ilçelerinin belediye sınırlarının bu planda bulunmadığı,

Yanıt: İlimiz dâhilinde her belediyenin mücavir alan sınırları mevcut değildir. Söz konusu İmar Planı sınırları leke olarak Çevre Düzeni Planında işlidir. Bazıilçelerde belediye sınırı aynı zamanda imar planı sınırı ile örtüşmektedir. Mücavir alanların ve belediye sınırlarının tespiti ve kararı Çevre Düzeni Planıile değil mevcut olan sınırlar altlık olarak Çevre Düzeni Planına işlenmektedir. Ayrıca bu sınırların işlenmesinin Planlama açısından Isparta’ya ne kazandıracağı anlaşılamamıştır.

Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Polat ve ya diğer öğretim elemanları tarafından askı süreci içerisinde Akdeniz Gazetesi'nde bahsedilen eleştirilerle ilgili olarak öneri, itiraz, değerlendirmeye ve katkıya yönelik Müdürlüğümüze herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Basında bahsedilen konular alt ölçekli plan ve plan kararları ile belirlenebilecek türden hususlardır.

2014 ve 2015 tarihinde ÇDP Plan askı süreci dönemlerinde konu ile ilgili bir tane dahi itiraz dilekçesi olmayan sayın öğretim görevlisinin basında bu şekilde gündeme gelmesinin provokasyona yönelik bir eylem olduğu aşikârdır. 15.04.2014 tarihinde onaylanmış olan Çevre Düzeni Planı Askı süreci sonunda Müdürlüğümüz toplantı salonunda ÇDP’ye yapılan itiraz ve önerilerin değerlendirildiği ve Bakanlığımızın değerlendirilmesine sunulduğu çalışma toplantısına, Üniversiteden veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden üniversite adına ÇDP’ye katkı adına katılımda bulunulmamıştır. Çevre Düzeni Planı her kesimin tüm kamu kurum ve kuruluşların itiraz ve önerilerine açık olacak şekilde ilan edilmiştir. İtiraz ve önerilerin değerlendirilmesi ve nihai sonucu Bakanlığımızın takdirindedir."

Akdeniz
haber32
haber32
Yorumlar (1)
0 6 yıl önce
ne trafik isaretleri tam tekmil ne yaya gecitleri isiklar ya yok ya eksik bunlari kimse bilmiyormu ispartada alt gecit us gecit park yerleri yokken siz neden bahsediyorsunuz ARA SIRA GELSEDE BIR DEVLET ADAMI BU EKSIKLIKLERI GORMEZMI? ONLARDA BILMIYO
haber32 haber32
-3°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
İmsak 06:39
Güneş 08:05
Öğle 13:12
İkindi 15:48
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 17 26
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@