banner121

Isparta Merkez Seçim Kurulundan Kritik Duyruu

Isparta Merkez Seçim Kurulundan Kritik Duyuru, işte o duyuru..

Isparta 03.05.2018, 10:28 03.05.2018, 10:34
Isparta Merkez Seçim Kurulundan Kritik Duyruu
banner123

ISPARTA MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat:08:00'de muhtarlıklarca ilanen duyurulacak yerlerde askıya çıkarılıp 12 Mayıs 2018 Cumartesi saat:17:00'da askıdan İndirilecek olup 11 gün askıda kalacaktır.
Askı süresi içinde;

MUHTARLIK BÖLGE ASKI LİSTELERİNE YAZILACAK OLANLAR:
a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
b)  Birinci oylama için 24/06/2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 08/07/2000 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),
c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği
kontrol edilir.),
d)  Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen,
e)  Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık
yahut eksiklik bulunan,
f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),
Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,
g)  Birinci oylamanın yapılacağı 24 Haziran 2018, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 8 Temmuz 2018 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak sahverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16. maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtlan dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),
ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),
i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471. maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle
2/4kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),
Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

j) Tutuklular İle taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,
k) Tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan, (Bu durumda olan kişiler hakkında öncelikle 5490 sayılı Kanun'un 50. Maddesi 6.fıkrası gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir.) Türk vatandaşları ceza infaz kurumları idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.
1) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme karan ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.


ASKI SÜRESİ İÇİNDE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR
a)  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405. ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklannda kısıtlama kararı kesinleşenler,
b)  Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemı'nde yer almayanlar, 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydolduğu halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar,
c)  İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay
öğrencileri dâhil),
d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler
(Ceza infaz kurumundan firar edenler dâhil), listelere yazılamazlar.


MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNDE İSMİ BULUNMAYANLARIN YAZIMI İLE KAYITLARDA DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEŞİM
YERİNİ DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

a)  Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik vahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,
b)  Askı süresi (2 Mayıs 2018-12 Mayıs 2018) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan; kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

c)  Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun 3/4öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin başvurularını ilgili belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içerisinde herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabilecekleri;

Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin nüfus müdürlüklerinde başvurmak suretiyle diğer adreslerini yerleşim yeri (MERNİS) adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.
Seçmen niteliği taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvuruların muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 30 Nisan 2018 Pazartesi gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmalan gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat:l7:00'den sonra yapılan başvurular İlçe Seçim Kurullarınca hiçbir suretler dikkate alınmaz.

ENGELLİ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ
Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulabileceği;
Köy ve kasabalar hariç il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden, Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "Engeli nedeni ile yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı SAĞLIK RAPORU ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına göndermek üzere muhtarlığa başvurabilecekleri,
Tüm seçmenlere, ilgililere ve ilçe halkına duyurulur.

Gülnihşah ÇOKDİNÇ - Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı
 

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 21 Kasım 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:38
Öğle 12:49
İkindi 15:27
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü