banner121

Isparta Merkez Seçim Kurulundan Kritik Duyruu

Isparta Merkez Seçim Kurulundan Kritik Duyuru, işte o duyuru..

Isparta 03.05.2018, 10:28 03.05.2018, 10:34
Isparta Merkez Seçim Kurulundan Kritik Duyruu
banner123

ISPARTA MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat:08:00'de muhtarlıklarca ilanen duyurulacak yerlerde askıya çıkarılıp 12 Mayıs 2018 Cumartesi saat:17:00'da askıdan İndirilecek olup 11 gün askıda kalacaktır.
Askı süresi içinde;

MUHTARLIK BÖLGE ASKI LİSTELERİNE YAZILACAK OLANLAR:
a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
b)  Birinci oylama için 24/06/2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 08/07/2000 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),
c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği
kontrol edilir.),
d)  Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen,
e)  Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık
yahut eksiklik bulunan,
f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),
Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,
g)  Birinci oylamanın yapılacağı 24 Haziran 2018, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 8 Temmuz 2018 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak sahverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16. maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtlan dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),
ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),
i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471. maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle
2/4kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),
Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

j) Tutuklular İle taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,
k) Tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan, (Bu durumda olan kişiler hakkında öncelikle 5490 sayılı Kanun'un 50. Maddesi 6.fıkrası gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir.) Türk vatandaşları ceza infaz kurumları idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.
1) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme karan ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.


ASKI SÜRESİ İÇİNDE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR
a)  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405. ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklannda kısıtlama kararı kesinleşenler,
b)  Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemı'nde yer almayanlar, 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydolduğu halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar,
c)  İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay
öğrencileri dâhil),
d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler
(Ceza infaz kurumundan firar edenler dâhil), listelere yazılamazlar.


MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNDE İSMİ BULUNMAYANLARIN YAZIMI İLE KAYITLARDA DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEŞİM
YERİNİ DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

a)  Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik vahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,
b)  Askı süresi (2 Mayıs 2018-12 Mayıs 2018) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan; kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

c)  Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun 3/4öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin başvurularını ilgili belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içerisinde herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabilecekleri;

Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin nüfus müdürlüklerinde başvurmak suretiyle diğer adreslerini yerleşim yeri (MERNİS) adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.
Seçmen niteliği taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvuruların muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 30 Nisan 2018 Pazartesi gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmalan gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat:l7:00'den sonra yapılan başvurular İlçe Seçim Kurullarınca hiçbir suretler dikkate alınmaz.

ENGELLİ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ
Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulabileceği;
Köy ve kasabalar hariç il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden, Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "Engeli nedeni ile yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı SAĞLIK RAPORU ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına göndermek üzere muhtarlığa başvurabilecekleri,
Tüm seçmenlere, ilgililere ve ilçe halkına duyurulur.

Gülnihşah ÇOKDİNÇ - Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı
 

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32 haber32
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:56
Güneş 05:40
Öğle 13:09
İkindi 17:01
Akşam 20:28
Yatsı 22:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@