YENİŞARBADEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İdare: Gündoğdu Mah. Cumhuriyet Cad. No:81 Yenişarbademli/ISPARTA Tel:02464314002 Fax:02464314174
1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 2 adet taşınmaz (arsa), şartnamesi dâhilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 maddesi (c) fıkrası gereği 17.05.2024 tarihinde saat:14.00’da Yenişarbademli Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümenliğimizce Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2. Satışa çıkarılan taşınmazların bilgileri aşağıda yer almaktadır.
 

Sıra
No
Mahallesi Pafta/Ada No Parsel No
Cinsi
 
Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL) %3 Geçici Teminatı (TL)
1. Gündoğdu 444 321 Arsa 206.21 103.105,00 3093,15
2. Yenice 103 15 Arsa 314.95 157.475,00 4724,25

3. İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki evrakları ihale saatinden önce belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Yerleşim yeri belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Geçici teminat makbuzu, Tüzel kişilerden yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet durum belgesi ve şirketin ana sözleşmesi, Belediyemize borcu bulunan, ihalelere katılmaktan yasaklı olan özel veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı ‘’Borcu Yoktur.’’ yazısı, ‘’Arsa Satış Şartnamesinin’’ ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması zorunludur. Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir, Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
4. İhaleye katılacaklar ihale günü ihale saatinde en az 30 dakika önce Fen İşleri Müdürlüğüne evraklarını teslim ederek hazır olacaklardır.
5. 2886 sayılı devlet ihale kanunu 29. Maddesi gereğince ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6. İhale üzerinde kalan istekli İhale bedelini,  ihale onay tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Belediyemiz tahsildarlığına makbuz karşılığı yada Belediyemize ait T.C. Yenişarbademli Ziraat Bankası Şubesindeki TR 840001001307067935875014 nolu belediyemize ait banka hesabına ödemek zorundadır.
7. İhale konusu işle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından karşılanacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN02025533