28 MT HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI

KEÇİBORLU BELEDİYESİ İTFAİYE ÇAVUŞLUĞU


28 MT HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/511318

1-İdarenin
a) Adı : KEÇİBORLU BELEDİYESİ İTFAİYE ÇAVUŞLUĞU
b) Adresi : KAYA ATATÜRK 24 32700 KEÇİBORLU/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2465414448 - 2465414224
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 28 MT HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Keçiborlu Belediyesi İtfaiye Amirliği Hizmet Binasına
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜN DAHİL OLMAK ÜZERE 270 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MAL TESLİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasını takip eden gün


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İHALE TOPLANTI ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ SANAYİ SİCİL BELGESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
İTFAİYE ARACI ÜRÜNÜNE AİT TS EN 1846 UYGUNLUK BELGESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
İTFAİYE ARACI ÜRÜNÜNE AİT CE BELGESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
SU POMPASINA AİT TSE EN 1028 BELGESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
İSO EN 3834-2 KAYNAK BELGESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
İLK MÜDAHALE ÇIKRIĞINA AİT CE SERTİFİKASI Tek ortağın sunması yeterlidir.
MONİTÖRE AİT CE SERTİFİKASI Tek ortağın sunması yeterlidir.
SU POMPASININ TEKNİK VERİLERİNİN GÖRÜLEBİLDİĞİ KATALOG,BROŞÜR Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (AltmışBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02018922