GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GIDA ÜRÜNLERİ ALIMI (4 KISIM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/564412

1-İdarenin
a) Adı : CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bağlar Mah. Zemzem 2 Sk. Düzkır Mevkii YALVAÇ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2464414253 - 2464414257
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : GIDA ÜRÜNLERİ ALIMI (4 KISIM)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (Bir) Kalem Ekmek (200 Gram), 21 (Yirmi Bir) Kalem Sebze ve Meyve, 4 (Dört) Kalem Tavuk Eti ve Ürünleri, 31 (Otuz Bir) Kalem Muhtelif Gıda Ürünleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yalvaç T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü - Satın Alma Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 01.07.2024 Tarihi/Tarihinden İtibaren/İtibariyle Başlanacak Olup 31.12.2024 Tarihinde Sona Erecektir. Tüm Ürünler Peyderpey Olarak Teslim Edilecektir. Ekmekler Günlük (Mevsim Şartlarına Göre Ekmeğin Teslim Şartları Değişebilir.) İdarenin Belirlediği Saatte Teslim Edilir. Sebze ve Meyve İle Tavuk Eti ve Ürünleri Haftada En Az 1 (Bir) Kez (Gerekmesi Halinde Haftada 1 (Bir) Defadan Fazla) Sipariş Verilir. Muhtelif Gıda Ürünleri Ay'da En Az 1 (Bir) Kez (Gerekmesi Halinde Ay'da 1 (Bir) Defadan Fazla) Sipariş Verilir. Tüm Ürünler İdarenin Belirlediği Günde Mesai Saatleri İçerisinde Teslim Edilir.
d) İşe başlama tarihi : İşe Sözleşme İmzalanmasından Sonra 01.07.2024 Tarihinden Başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yalvaç T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü - Satın Alma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale Konusu Alımla İlgili Nitelik ve Nicelik Bakımından Benzerlik Gösteren Tüm Gıda Maddeleri Alımı Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02027051