İLÂN
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 5 (Beş) Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüne göre sırasıyla kiraya verilecektir.
  2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.
  3. Kira ihalesi 20.05.2024 Pazartesi saat: 14:30’den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’ nda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  4. Kiraya verilecek taşınmazlara ait vasıflar aşağıdadır.
          SIRA
YERİ
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
NİTELİĞİ
KİRA SÜRESİ
 AYLIK KİRA BEDELİ YILLIK
İHALE
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)
1 Kızılçıbık Mahallesi 1033 Sokak No:3/8A 57.47 m2  Hal Ofisi
   3 (Üç) Yıl

10.350,00 TL

124.200,00 TL
11.178,00 TL
2 Cami Mahallesi Kuruçeşme Sk. No: 1/A 17,64 m² İşyeri
3 (Üç) Yıl

6.500,00 TL

78.000,00 TL
7.020,00TL
3 Cami Mahallesi Kuruçeşme Sk. No: 1/B 8,00 m² İşyeri
3 (Üç) Yıl

6.300,00 TL

75.600,00 TL
6.804,00 TL
4 Cami Mahallesi Kuruçeşme Sk. No: 1/C 11,00 m² İşyeri
3 (Üç) Yıl

6.350,00 TL

76.200,00 TL
 
6.858,00 TL
5 Yeşilada Mahallesi Atayolu Cad. No:39 39.08 m2  Tuvalet
3 (Üç) Yıl
 

1.500,00 TL

18.000,00 TL
1.620,00 TL
6 Cami Mahallesi Maşacılar Sokak No:1/İç Kapı No:21 278.11 m² İş Yeri
   3 (Üç) Yıl

1.500,00 TL

18.000,00 TL
1.620,00 TL
  1. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İhale üzerinde kalandan ihalede teklif ettiği aylık kira bedelinin  üç katı oranında “Depozito”alınacaktır.
  3. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırmalıdır.
  4. İhale üzerinde kalan İstekliden 1 yıllık kira bedeli peşin alınacaktır.
  5. İsteklilerde aranılan belgeler;

a )   Kanuni yerleşim yerini ( ikametgâh ) gösterir belge,
b )   Tebligât için adres bildirimi,
c )   Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d)  Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,
e )   İstekli adına vekâleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri,
f)   Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
g)    Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02026909