İHALE İLANI

AGREGA SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

             Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan 0-5 mm (%35), 5-12 mm (%21), 12-19 mm (%30) ve 19-25 mm (%14) ebatlarında toplam 60000 ton agrega malzemesinin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/367490
1-İdarenin
a) Adı : Isparta İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
b) Adresi : Sanayi Mah. 104. Cad. No:59 Merkez/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462116500 - 2462116548
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan 0-5 mm (%35), 5-12 mm (%21), 12-19 mm (%30) ve 19-25 mm (%14) ebatlarında toplam 60000 ton agrega malzemesinin
b) Niteliği, türü ve miktarı : 0-5 mm (%35), 5-12 mm (%21), 12-19 mm (%30) ve 19-25 mm (%14) ebatlarında toplam 60.000 ton agrega malzemesi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta İli Atabey İlçesi Harmanören mevkiisi Barla Yolu üzerinde bulunan Asfalt plent Tesisi Şantiyesine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, 120 gün içerisinde peyderpey mal teslimi yapacaktır. Ancak İdare tarafından gerekli görülmesi durumunda yükleniciye yazılı olarak günlük tonaj bildirimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihde işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zemin Kat İhale Bürosu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02004760