ÜNİVERSİTEMİZ PERSONEL VE ÖĞRENCİLERİNİN 2024 YILI İÇERİSİNDE TÜRKİYE GENELİNDE YAPACAKLARI ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLERARASI TEKNİK GEZİLERİ İLE SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER İÇİN ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin 2024 yılı içerisinde Türkiye genelinde yapacakları Şehiriçi ve Şehirlerarası Teknik Gezileri ile Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler için Araç Kiralama Hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/135489

1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 Merkez-ISPARTA ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 02462146100 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin 2024 yılı içerisinde Türkiye genelinde yapacakları Şehiriçi ve Şehirlerarası Teknik Gezileri ile Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler için Araç Kiralama Hizmet alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Otobüs (Asgari 45 kişilik, en fazla 15 yaşında) 40.000 KM Midibüs (Asgari 27 kişilik, en fazla 15 yaşında) 20.000 KM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik geziler ve sosyal, kültürel, sportif faaliyetler için hareket başlangıç noktası, kent merkezi için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü yerleşkesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsü, ilçelerdeki okullar için okulun bulunduğu ilçedeki kampüs ve idarenin gerekli gördüğü diğer yerlerdir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 2. Kat Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Ticari Amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen D2 veya B2 yetki Belgeli taşıtlar kullanılacaktır.
1-İstekliler ihale dosyasında ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan ve istekli adına düzenlenmiş olan  D2 veya B2 yetki belgesini teklif kapsamında sunacaklardır.  (İstenen bilgi ve belgelerin  Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmesi zorunludur. Beyan edilmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır.)
2-İstekliler, istekli adına düzenlenmiş TÜRSAB Üyelik Belgesini ve TÜRSAB belgesinin isteki adına düzenlenmiş olduğunu gösteren A Grubu seyahat Acentesi İşletme Belgesini sunacaklardır. (İstenen bilgi ve belgelerin  Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmesi zorunludur. Beyan edilmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır.)
Her üç belgenin tamamını (D2 veya B2 yetki belgesi, TÜRSAB Üyelik belgesi ve A Grubu seyahat Acentesi İşletme Belgesini) yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde şehirci/şehirlerarası öğrenci veya yolcu taşıma hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. (İstenen bilgi ve belgelerin  Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmesi zorunludur. Beyan edilmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır.)


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01980846