İLAN

ATABEY KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği


İlçemizde bulunan ve aşağıda gerekli bilgileri verilen taşınmaz malın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi Atabey Milli Emlak Şefliği Odasında yapılacaktır. 
1)  İhaleye  katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a)  Tebligat  için Türkiye’de  gösterilecek adres beyanı,
b)  Gerçek  kişilerin  T.C  Kimlik  numarasını,  tüzel  kişilerin  ise  vergi  kimlik  numarasını,
c)  Geçici  teminata  ait  belgeyi,
d) Özel  hukuk  tüzel  kişilerinin  yukarıda  belirtilen  şartlardan ayrı  olarak,  idare  merkezlerinin  bulunduğu  yer  Mahkemesinden  veya  siciline  kayıtlı  bulunduğu  Ticaret  veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak  kişilerin  tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,
e) Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin verilmesi gerekmektedir.        
2)  Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3)  İhale ile ilgili kanunun ön gördüğü şekilde vergi, resim ve harçlar alınacaktır.
4)  Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
5)  Kiraya verilecek taşınmaz mala ait şartname mesai saatleri içerisinde Atabey Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilecektir.
6)  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7)  Geçici teminatın yatırılabileceği banka hesap numarası: Atabey Malmüdürlüğü IBAN numarası: TR 3500 0100 0652 0000 1000 5475
     İlan  olunur.
     Bilgi için: 0246 271 21 70
 


MAHALLE / KÖYÜ
CİNSİ PAFTA ADA PARSEL TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2.Sİ
KİRALANACAK YÜZLÇÜMÜ
KİRALAMA SÜRESİ KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TL
İHALE GÜNÜ
 

İHALE SAATİ
Pazar Mahallesi 20 Dükkan Depo ve Arsası M25-A-03-C-3-D 414 1 2.038,20 m2
30,36 m2 (yeni 3 nolu dükkan)
5 Yıl Dükkan 11.000,00 TL 3.300,00 TL 27.03.2024 10:00
Pazar Mahallesi 20 Dükkan Depo ve Arsası M25-A-03-C-3-D 414 1 2.038,20 m2
47,30 m2 (17 nolu dükkan)
5 Yıl Dükkan 17.000,00 TL 5.100,00 TL 27.03.2024 10:30

#ilangovtr Basın No ILN02000565