ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
MERKEZ YERLEŞKESİ 1 NOLU BİNA (ESKİ DOĞUMEVİ BİNASI) YIKIM İŞİ

Isparta İli, Merkez İlçesi, Hızırbey Mah. 2156 ada, 147 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan “Merkez Yerleşkesi 1 nolu Bina (Eski Doğumevi Binası)” betonarme karkas yapı tarzında, tek bloktan ve bodrum kat, zemin kat üzeri 2 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı binanın hurda karşılığı yıkım işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile yaptırılacaktır.
 

İLİ İLÇESİ CİNSİ Muhammen Bedel
Şirkete Verilmesi Gereken Alt Limit (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
Isparta Merkez Betonarme 1.175.000,00 TL 35.250,00 TL 21/05/2024 10:30


1-Yıkım ve enkaz kaldırma işi için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir. İhale üzerinde kalan yüklenici % 6 kesin teminat ile birlikte 200.000.00 TL (İki Yüz Bin Türk Lirası) Hasar Teminatını vermek zorundadır. (Hasar teminatı banka mektubu değil nakit olarak verilecektir.)
2-İhale, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-Yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemeler ayrıştırılarak, yüklenici tarafından alınacaktır. Yıkım sonrası ortaya çıkabilecek inşaat hafriyatının, Isparta Belediye Başkanlığının gösterdiği alana taşınarak temizlenmesi işi yüklenici tarafından yapılacaktır.
4-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekir:
Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yerli istekli tarafından imzalanarak kaşelenir.
a-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
*Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
*Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
* Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
* Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü.
c-İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri.
d-Yıkım karşılığı enkazdan çıkacak hurda malzeme karşılığı olarak belirlenen asgari 1.175.000,00 TL tutarın %3 ünden (35.250,00 TL) az olmamak üzere söz konusu iş için 2886 sayılı yasaya göre alınmış Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. SDÜ Şubesi TR64 0001 2001 3390 0004 0000 01Nolu IBAN hesabına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle yatırıldığını gösteren alındı makbuzu.
e-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f-İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
g-Doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı.
h-Firma yetkilisince imzalanmış standart forma uygun yer görme belgesi
i-Yıkım Müteahhitlik Yetki Belgesi (Y1 veya Y2 veya Y3 belgesi)
j-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
k-İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin İhale İdari Şartnamesi, eki teknik şartname ve sözleşme tasarısını okuduğunu, anladığını ihale aşamasında kabul etmesi, ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları, okumaları ve ihale komisyonu huzurunda imzalamaları zorunludur.
5- İsteklilerin, teklif zarflarını; 21/05/2024 Salı günü saat 10:30’a kadar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
6- İşin süresi 90 gündür. Geciken her gün için 5.000,00 TL tutarında ceza uygulanacaktır.         
7-İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-Yıkımlar esnasında  gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin can ve mal güvenliği ile ilgili her türlü tedbir, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır.  Bütün sorumluluklar yükleniciye aittir.

#ilangovtr Basın No ILN02029287