MUHTELİF ÇAPLARDA KENDİNDEN MUFLU KORUGE (HDPE SN8) BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI ALIMI
ISPARTA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF ÇAPLARDA KENDİNDEN MUFLU KORUGE (HDPE SN8) BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/172895

 

1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KUTLUBEY MAH. MIMAR SINAN CAD. 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462116000 - 2462120869
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MUHTELİF ÇAPLARDA KENDİNDEN MUFLU KORUGE (HDPE SN8) BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Çaplarda Kendinden Muflu Koruge Boru 13.500 mt ve Muhtelif Çaplarda Koruge Manşon 100 ad
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi Sahası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme süresi olan 60 takvim günü içinde Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şantiye sahasına yüklenici tarafından ihale konusu malların tek seferde veya pey der pey teslimi gerçekleştirecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge ;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu 
c) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi 
Yetkili Satıcılar ise " Yetkili Satıcılık Belgesi "nin yanı sıra Yetkili Satıcısı olduğu imalatçıya dair yukarıda belirtilen belge / belgeleri sunmak zorundadır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Borular TS EN 13476–3+A1  ve Contalar TS EN 681–1 standardına göre üretilmelidir.
a ) Koruge ( HDPE )  çift cidarlı  boru  TS EN 13476–3  + A1  
b ) Contalar için TS EN 681-1 belgesi,
İstekli , yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; satıcısı veya temsilcisi olduğu firma adına düzenlenmiş olan  yukarıda a , b  bentlerinde belirtilen belgeleri teklif ekinde ( yeterlilik bilgisi tablosunda )  sunacaktır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01985468