T.C.
YALVAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/674 Esas

İ L A N

Davacı Denizbank Anonim Şirketi vekili tarafından Davalı Ayten Sertkaya aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında mahkememizde yapılan açık yargılamasında, Davalı Ayten Sertkaya'ya dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir davetiyeye ilişkin tebligatın yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra iş bu dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli 17/07/2024 gün ve saat 10:00'de yapılacak olan duruşmaya esas, duruşma gün ve saatini bildirir davetiyeye ilişkin tebligatın adı geçen davalı Ayten Sertkaya'ya tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02027836