EL TERMİNALİ VE YÖNETİM SİSTEMİ

ISPARTA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
EL TERMİNALİ VE YÖNETİM SİSTEMİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/131838

1-İdarenin

a) Adı

:

ISPARTA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KUTLUBEY MİMAR SİNAN 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2462116000 - 2462120869

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

EL TERMİNALİ VE YÖNETİM SİSTEMİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ad. Ücret Otomasyon Merkez Sunucu Yazılımı, 25 ad. El Terminali ve 25 ad. El Terminal Yazılımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Isparta Belediyesi İşletme Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip Yüklenici 20 (yirmi) takvim günü içinde, idarenin bünyesindeki bilgisayara yazılımı kuracak, el terminallerini çalışır vaziyette , yeni sistem ve cihazları mevcut otopark yazılımına entegre ederek sorunsuz olarak çalışır teslim edecek.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Teklif edilecek olan El Terminalinin Gelir İdaresi Başkanlığından onaylı olduğuna dair Yeterlilik  Bilgisi Tablosuna bilgi girişinde bulunulacak ( belge tarih/no vs gibi )

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Mobil Uygulama ve Yazılım Lisansı

Yüklenicinin kendi yazılımı olmalıdır. Yüklenicinin Yetkili Satıcı ve/veya Servis olması durumunda yetki belgelerini idareye sunmalıdır.

Surver ve El Terminali Yazılımı Uyum Belgesi

Mevcutta kapalı otoparklarda bulunan Arma Kontrol Sistemleri PTS yazılımına entegre olduğunu dair bilgi/belge

Marka , modelini ve teknik özellikleri

Teklif ettikleri malzemenin marka , model ve teknik özelliklerini belirten bilgi

Yetkili Teknik Servis

İstekliler, bu şartname kapsamında temin edeceği malzeme kalemlerine garanti süresince yurt içi teknik servis desteği, tamir, onarım, bakım hizmeti verebilecek en az 3 Teknik Servisi bilgisini teklif ekinde belgelendirecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01979133