İLAN

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Deregümü Mah. 5634 Ada 6 Parsel 449,64 m²'ik arsanın 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 26/03/2024 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
2. İhaleye girebilmek için;
a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
f)Adli sicil kaydı,
g)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C.kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak 
h)İhaleye katılacak Şahıs veya şirket adına girilecekse şirket yetkilisi tarafından imzalanan yer görme belgesi 
3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:30'a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.İhale geçici teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırılacaktır.
6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
7. Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir 
8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur
SIRA NO  ADRESİ AYLIK BEDELİ MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%30) İHALE TARİHİ
1 DEREGÜMÜ MAH. 5634 ADA 6 PARSEL 449,64 M²'LİK ARSA 449,64 8.333,33 TL+KDV 100.000,00TL+KDV 30.000 TL 26.03.2024
#ilangovtr Basın No ILN02003236