İLAN

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1.      Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait, Çünür Mahallesi 5752 Ada 4 Parselinde kayıtlı 925,66 m²’lik Arsanın , Çünür Mahallesi 8353 Ada 4 Parselinde kayıtlı 1.049,82 m²’lik Arsanın , Deregümü Mahallesi 5196 Ada 1 Parselinde kayıtlı 1.644,03 m²’lik Arsanın , Deregümü Mahallesi 5351 Ada 5 Parselinde kayıtlı 250,33 m²’lik Arsanın , Deregümü Mahallesi 5351 Ada 6 Parselinde kayıtlı 262,27 m²’lik Arsanın , Deregümü Mahallesi 5305 Ada 5 Parselinde kayıtlı 167,98 m²’lik Arsanın, Yayla Mahallesi 1081 Ada 1 Parselinde kayıtlı 264,52 m²’lik Arsanın, Deregümü Mahallesi 5066 Ada 4 Parselinde kayıtlı 421,00 m²’lik Arsanın , Deregümü Mahallesi 5062 Ada 2 Parselinde kayıtlı 475,06 m²’lik Arsanın , Deregümü Mahallesi 5224 Ada 4 Parselinde kayıtlı 352,77 m²’lik Arsanın satışının yapılmasına ve satış bedelinin peşin alınmasına 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 16/01/2024 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.

2.      İhaleye girebilmek için;

a)İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

b)Noter tasdikli imza sirküleri,

c)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

d)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

e)Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

f)Adli Sicil Kaydı,

g)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

h)İhaleye katılacak Şahıs veya şirket adına girilecekse şirket yetkilisi tarafından imzalanan yer görme belgesi,

3.      İstekliler İhale anında ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.

4.      İhale Belediye Encümen/Meclis (Katılım Yoğunluğuna Göre) Toplantı Salonunda yapılacaktır.

5.      İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.

6.      Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir.

7.      İhale Geçici Teminatının ihale günü saat 12:30’a kadar Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve talepte bulunamazlar. (İhaleye katılabilmek için yatırılan nakit geçici teminatın iadesi ihale sonrasında katılımcıdan alınacak teminat iade dilekçesine istinaden vereceği IBAN numarasına yatırılacaktır.)

8.      Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir

     İlan olunur.

S.NO

MAHALLE

ADA

P

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

1

Çünür

5752

4

925,66

ARSA

5.000.000,00 TL

150.000,00 TL

 

16/01/2024

2

Çünür

8353

4

1.049,82

ARSA

6.500.000,00 TL

195.000,00 TL

 

16/01/2024

3

Deregümü

5196

1

1.644,03

ARSA

14.500.000,00 TL

435.000,00 TL

 

16/01/2024

4

Deregümü

5351

5

250,33

ARSA

1.950.000,00 TL

58.500,00 TL

 

16/01/2024

5

Deregümü

5351

6

262,27

ARSA

2.150.000,00 TL

64.500,00 TL

 

16/01/2024

6

Deregümü

5305

5

167,98

ARSA

1.300.000,00 TL

39.000,00 TL

 

16/01/2024

7

Yayla

1081

1

264,52

ARSA

2.000.000,00 TL

60.000,00 TL

 

16/01/2024

8

Deregümü

5066

4

421,00

ARSA

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

 

16/01/2024

9

Deregümü

5062

2

475,06

ARSA

3.400.000,00 TL

102.000,00 TL

16/01/2024

10

Deregümü

5224

4

352,77

ARSA

2.500.000,00 TL

75.000,00 TL

16/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01961586