İHALE İLANI

LABORATUVAR CİHAZLARI VE MALZEMELERİ ALIMI


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Laboratuvar Cihazları ve Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/457035

 

1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Bati Yerleskesi Çünür 32260 Çünür /ISPARTA Çünür/ISPARTA/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 246 211 1089 - 246 211 16 90
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Laboratuvar Cihazları ve Malzemeleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Tıp Fakültesi Dekanlığı ve 4 Kalem Eğirdir Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü için Laboratuvar Cihazları ve Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1., 2., 3. ve 4.kalemler Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne ve 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., ve 12.kalemler Tıp Fakültesi Dekanlığını 'na teslimat yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 60 takvim günüdür. Yüklenici malları, sözleme yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde teslim süresi içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme yürürlüğe girmesinden itibaren1 gün içerisinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Batı Yerleşkesi/ ISPARTA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Katalog Tüm Kısımlar için Katalog Tek ortağın sunması yeterlidir.
Broşür Tüm Kısımlar için Broşür Tek ortağın sunması yeterlidir.
Fotoğraf Tüm Kısımlar için Fotoğraf Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartname Cevapları Tüm Kısımlar için TEKNİK ŞARTNAME CEVAPLARI Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu İhalenin 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 kısımlarında elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02022990