GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, PİLİÇ ETİ, EKMEK, YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/660114

1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : SDÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI DOGU YERLESKESI 32260 - ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462114802 - 2462114822
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, PİLİÇ ETİ, EKMEK, YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım, MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, PİLİÇ ETİ, EKMEK, YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SDÜ. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez Mutfağına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1- İhtiyaç listesindeki ürünler 31.10.2024 tarihine kadar siparişe mütakip peyder pey SDÜ. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez Mutfağına teslim edilecektir. 2- İdare tarafından ihtiyaç duyulan ürünlerin siparişleri sözleşmede belirtilen firma iletişim numaralarına (faks, elektronik posta veya telefon) bildirilir. İdare ihtiyaç duyduğu ürünleri teslim tarihinden 3 gün önce sipariş etmekle yükümlüdür. Yüklenici firma ürünleri belirtilen tarih ve saatte teslim etmek zorundadır. 4. kısıma ait ürünlerin siparişleri günlük olarak verilecektir, gün içerisinde ihtiyaç duyulması halinde ek olarak siparişte verilebilecektir. 3- İhale üzerinde kalan firma sahibi veya yetki verdiği bir kişi idari ve teknik şartnameye uygun olarak araçla getirdiği malı idarenin muayene komisyonuna teslim ederken bizzat başında bulunacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SDÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

a)- İhale Komisyonunca ihale sonrasında, teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, (1. Kısım ürünler hariç) en avantajlı tekliflerden başlamak üzere, 1- Teklif edilen ürünlere ait Marka listesi. 2- Teklif edilen ürünlere ait "Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik'' kapsamında İşletme Kayıt / Onay Belgesi veya bu belgelerin elektronik ortamda kontrolünün yapılabildiği İşletme Kayıt / Onay numaraları listesi. 3- Gerek duyulması halinde teklif edilen ürünlere ait Minimum orijinal ambalajlarında numune. b)- İdaremizin talebi üzerine istenen belgeler ve numuneler idareye teslim edilecektir. İstenilen tarihte numunesini ve belgelerini teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN02039348