11/03/2024 tarihli ve 8256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ek kararına göre, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen gecikme cezası oranı yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, gecikme cezası oranı %3 (kanuni oran) olarak belirlenmiştir. Bu karar, yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girecektir ve hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecektir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesi hakkında şu bilgilere yer verilmiştir:

Ormancılık Operasyonları Çalıştayı Yapılacak Ormancılık Operasyonları Çalıştayı Yapılacak
  • Sigortalının çalıştığı işyerinin devredilmesi, intikal etmesi veya başka bir işyerine katılması durumunda, eski işverenin prim borcu ve gecikme cezası yeni işveren ile birlikte ödenmekle yükümlüdür. Bu durumda yapılan sözleşmeler, Kurumun alacağını etkilemez ve Kurumun yetkisindedir.

  • Prim ve diğer alacakların zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda, ödenmeyen kısma sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç ay için her ay %3 (%2) gecikme cezası uygulanır. Ayrıca, her ay için hesaplanan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan bir önceki aya ait Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik olarak gecikme zammı olarak eklenir. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük olarak hesaplanır.

  • Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırabilir veya %1 oranına kadar indirebilir, kanunî orana getirebilir ve uygulama tarihini belirleyebilir. Bu düzenleme prim ve diğer Kurum alacakları için dava veya icra takibi başlatılmış olsa bile geçerlidir.

  • Yanlış veya gereksiz ödenmiş olan primler, on yıl içinde Kuruma bildirilirse, ödedikleri oranda kanunî faizi ile iade edilir. Ancak, Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri saklıdır.

  • Aylık, gelir, ödenek ve sağlık hizmetleri alan sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, prim borçları nedeniyle bu haklardan yararlanma şartlarını kaybetmeleri halinde, bu haklar kendilerine verilmeyerek durdurulur. Haksız yere yapılan ödemeler ve sağlık masrafları ise 96. maddeye göre sorumlulardan tahsil edilir