LPG, SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (45 KGLIK TÜPLERDE)

DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 

LPG, SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (45 KGLIK TÜPLERDE) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/596175

1-İdarenin

a) Adı

:

DAĞ KOMD.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

DAĞ, KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 32500 EĞİRDİR/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2463116831 - 2463116834

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

LPG, SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (45 KGLIK TÜPLERDE)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

18.000 KG.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İhale konusu mal; Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Tşn.(Tük).-663 Mal Saymanlığı Yiyecek Deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 Temmuz 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında idare (Tşn.Tük.-663 Mal Say.lığı) tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak tebligata göre 45 Kg.lık tüplerde teslimat yapılacaktır. İşe başlama tarihinden önce sözleşmenin imzalanması halinde işe başlama tarihi yukarıda belirtilen tarih olacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde sözleşmenin imzalandığı tarihten bir sonraki gün işe başlanacak ve işin bitiş tarihinde sona erecektir. (Malın teslim süresi ve teslimde izlenecek yöntemler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar sözleşmenin 10.3 üncü maddesinde belirtilmiştir.) 10.3.2. Yüklenicinin Teslim Programı: İhale konusu mal, günlük (Birliğin isteğine ve yüklenicinin mutabakatına göre; iki, üç günlük, bir haftalık veya daha uzun süre de olabilir.) ihtiyaçlar nispetinde malın istendiği gün saat 11.00 e kadar teslim edilecektir. Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde reddedilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.2.1. Teslim edilecek mal; MALIN CİNSİ TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI DİĞER BİLGİLER LPG (SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI ) ; MSB Gölcük Ters.K.lığının OCAK 2020 tarih ve 202-0000-9120-001-000-C "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)" Teknik Şartnamesinin 3.3.1. Md.göre; 45 kg.lık tüplerde olacaktır. EYLÜL 2013 TS 2178 Petrol Ürünleri-Yakıtlar (Sınıf F) -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Özellikler Dokümanının 4.1. maddesindeki sınıflardan; TSE-F-LP: Ticari Propan olacak, 4.2. Md.göre; kokusuz olmayacaktır. 10.3.2.2. Her Gün Ne Miktar Mal Alınacağı: Bu husus, ait olduğu birlik/kurum mal saymanlıkları tarafından düzenlenecek aylık çizelgelerle en az 3 (üç) gün öncesinden yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline elden veyahut ihalede belirttiği tebligat adresine (RİT mektup ile), faksına (Faks raporu muhafaza edilmek suretiyle) ulaştırılacaktır. Telefonla yapılacak bildiriler bir tutanakla belgelenecektir. Alıcı birlik/kurum mal saymanlıklarınca görülen lüzum üzerine tekrar tebligat yapmak şartıyla aylık teslimat gün ve miktarlarını gösterir bu çizelgede değişiklik yapılabilecektir. 10.3.2.3. Yüklenicinin Getireceği Kesin Mal Miktarını Nasıl Öğreneceği: Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici, aylık tebligatın bulunduğu çizelgede gösterilen teslim günlerinden bir gün evvel en geç saat 14.00'e kadar getirmesi gereken kesin mal miktarını öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete uymadığı takdirde, yüklenici kesinleşen mal miktarından az getirir ise mal kabul edilmeyecek ve sözleşmenin 44.2.4’üncü maddesi uygulanacaktır. Fazla getirilen malı alıp almamakta alıcı birlik/kurum serbest ve yetkilidir. Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacak, yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imza edecektir. Telefon veya faks ile müracaatlarda telefon açılıp açılmadığı saymanlık tarafından tutanak yapılarak belgelenecek, faks raporu belge olarak muhafaza edilecektir. 10.3.2.4. Yüklenici, kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktardaki malı en geç saat 11.00 e kadar (saat 08.30 ile 11.00 arası olmak üzere) birlik/kurum muayene komisyonunca görüleceği Mal Saymanlığına teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi 3 (üç) saat olup, cezalı teslim süresi sonu saat 14.00 e kadardır. Saat 14.00'den sonra getirilecek malı, ceza tatbik ederek almakta İdare serbesttir. 10.3.2.5. Mal getirme saati olarak, yüklenicinin kışla nizam karakolundan mal teslimi için yaptığı giriş saati kabul edilecek, ceza hesaplamaları buna göre yapılacaktır. 10.3.2.6. Yüklenici saat 11.00'den evvel mal getirmiş ve getirilen mal muayene sonucunda reddedilmiş ise, yüklenici bu süre içinde itiraz muayenesi istemekte veya redde karşılık saat 11.00'e kadar cezasız veya saat 14.00'e kadar 3 (üç) saat cezalı süreyi kullanarak 1(bir) defaya mahsus yeniden mal getirmekte serbesttir. Saat 11.00'den sonra mal getirdiği takdirde, geç teslim ettiği her saat başına 1000,00 (bin) TL. ceza kesilir. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi 3 (üç) saat olup, cezalı teslim süresi sonu saat 14.00'e kadardır. Saat 14.00'den sonra getirilecek malı, ceza tatbik ederek almakta idare serbesttir. 10.3.2.7. Birlik deposuna kadar taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, ambalaj bedeli ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere birliğe kadar teslim şeklinde alınacaktır. 10.3.2.8. Muayene ve kabulü tamamlanan mallardan, miktarı idarece belirlenecek olan bir bölümü, idarenin talep etmesi halinde; yüklenici tarafından muayene yerine 20 Km.lik mesafeye kadar olan başka bir yere teslim edilecek ve yüklenici bu hususta herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01 Temmuz 2024 tarihinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Dağ, Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı İhale Salonu EĞİRDİR/ISPARTA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

LPG Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02029474