3 KALEM MUAYENE ELDİVENİ ALIMI İHALESİ

 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
3 Kalem Muayene Eldiveni Alımı İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/378793
1-İdarenin

a.        Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

b.        Adresi: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DOĞU KAMPÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  Isparta/246

c.        Telefon ve faks numarası : 2462118950-8951 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a.        Adı: 3 Kalem Muayene Eldiveni Alımı İhalesi

b.        Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c.        Yapılacağı/teslim edileceği yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastane Deposu    ç.Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına mütakiben, Malın/İşin teslim süresi sipariş tarihinden itibaren en geç 15 takvim günüdür.İhale süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecektir

d.        İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlanır.

3-İhalenin

a.        İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 29.03.2024 - 10:30

b.        İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Toplantı Salonu

4.        İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.        İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri  gerekmektedir.

2.        Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

1.        Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık  oranlarına  (halka  arz  edilen  hisseler  hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

3.        Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.        Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

1.         

2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

3.        Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-Teklif verecek istekliler, İhale Konusu ile alakalı;
a)İstekliler, teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin ( KAPSAM DIŞI OLANLAR HARİÇ ) ÜTS/TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaralarını kalem sıra numarası belirtilerek yazacaklardır.
b) Kapsam Dışı bir ürün ise, Yüklenici firma ürünün ÜTS/TİTUBB kapsamı dışında olduğuna dair beyanını  kalem sıra numarası belirtilerek yazacaklardır.
c) Yerli Malı ürün Teklif sunan firmalar, ürünlere ait Yerli Malı Belge Numaralarını kalem ismi belirterek Yeterlilik Bilgileri Tablosuna sırayla girilecektir. Yeterlilik bilgileri tablosuna girilmeyen Yerli Malı Belgesi olan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale 19/A E-İhale olması dolayısı ile İsteklilerden istenilen yukardaki belgeleri ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu - Diğer Belgeler kısmında kalem sıra ismi yazılmak suretiyle beyan edecektir. İstenilen ilgili belgelerin ihale Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında EKAP Üzerinden İsteklilere tebliğ yapılarak ilgili belgeler makul bir süre içerisinde getirilmek üzere ilgili firmalardan istenebilecektir. Bu süre içerisinde Yeterlilik Bilgileri Tablosu - Diğer Belgeler kısmında beyan edilen belgeleri istekli idaremize sunmaz ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri  zorunludur.
 

#ilangovtr Basın No ILN02006695