Yalvaç Belediye Meclisi’nin Aralık ayı kararları açıklandı. Toplantının gündem maddeleri ve alınan kararlar şöyle:

1.Madde: 2023 Kasım ayı meclis kararları ve tutanaklarının okunması.

KARAR :2023 yılı Kasım ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Mustafa Dokur Galerici Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu Mustafa Dokur Galerici Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

2.Madde: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddenin (l) fıkrası gereğince, Norm kadro dolu-boş kadro cetvellerinin ihdası, iptali ve değiştirilmesinin görüşülmesi.

KARAR :5393 Belediye Kanunun 18. Maddesinin (l) bendi gereğince, Norm kadro Dolu – Boş kadro cetvellerinin ihdas, iptal ve değiştirilmesi, İlgi kanun maddeleri çerçevesinde meclisimizce bütün kadrolar tek tek görüşülerek verilen teklifin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3.Madde:Belediyemiz tarafından 2024 yılında verilecek sosyal yardımların görüşülmesi.

KARAR :- 2024 yılında da sosyal yardımların devam etmesine oy birliği ile,

– Yardım yapılacak kişi sayısının 200 kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile,

– 2023 yılında kişi başı verilmiş olan 300,00-TL’lik nakdi yardım miktarının 2023 mali yılı için 600,00-TL olarak devam etmesine oy birliği ile,

– 01.12.2020 tarih ve 87 nolu Meclis Kararı düzenlenmiş olan yardıma muhtaç kişilerin taleplerinin değerlendirmek, yardım verilecek kişileri belirlemek için belirlenen komisyon üyelerinin 2024 yılında da devam etmelerine ve yardım yapılacak yardıma muhtaç kişilerin tespitinde;

Her 3 ayda bir Zabıta Müdürlüğü’ne ikametgâh belgesinin sunulmasını.
Yardım alacak kişinin 40 yaşından büyük olmasını ( Engelli olanlar, Tedavisi süreklilik arz eden bir hastalığı olanlar belgelemesi şartı ile, yüz kızartıcı suçlar dışında yangın deprem sel felaketi gibi doğal afetlere maruz kalanlar ve dul kalmış çocuklu bayanlar hariç )

Yardım araştırma formuna Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğünden ticari faaliyeti (kaydı) olup olmadığının eklenmesini.

Ziraat Odası Başkanlığından odaya kayıtlı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesini.

Hayvancılık Kooperatifi (Haykoop)’dan kaydı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesi.

Yalvaç Süt Üreticileri Birliği kaydı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesini.

Anlaşmalı iş yerleri ile gerekli indirimin yapılıp yapılmadığı, piyasa koşulları ile tarafımızdan periyodik kontrollerin yapılması için yardım yapılacak kişilerden yazar kaşa fişlerinin istenmesi kriterlerine uygun olup olmadığı şartlarının değerlendirilmesine;
mevcudun oy birliği ile karar verildi.

4.Madde:Yalvaç Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti bünyesinde çalışan işçilerin, 2023 yılı için uygulanan belirsiz süreli iş sözleşmesi maddelerinin, 2024 yılı içinde devam ettirilmesinin görüşülmesi.

KARAR :Yalvaç Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi’nde çalışan personellerin 01.01.2024 -31.12.2024 tarihleri arasını kapsayan Sosyal Yardımlar ve diğer ödemelerin Belediye bünyesinde sürekli işçi kadrosunda bulunan işçilerin bağlı olduğu Hizmet-İş Sendikası ile belediye arasında 15.12.2021 – 14.12.2023 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesindeki 26 maddenin;

Yalvaç Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi’nde çalışan işçilere de 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında aynen uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

5.Madde:Yalvaç Fen Lisesine yönelik hayırsever tarafından yurt yapılabilmesi için 257 ada 1, 2, 18 ve 36 nolu parsellerde bulunan Park Alanı, Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile 253 ada 40, 41 ve 69 nolu parsellerde bulunan Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının onanmasının görüşülmesi.

KARAR :Yalvaç Fen Lisesine yönelik hayırsever tarafından “Yurt” yapılabilmesi için “257 Ada 1, 2, 18 ve 36 nolu parsellerde bulunan Park Alanının, Sosyal Tesis Alanı olarak, 253 Ada 40, 41 ve 69 nolu parsellerde bulunan Sosyal Tesis Alanının, Park Alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının onanması” konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6.Madde:İlçemiz 958/1’in doğusunda bulunan “Çocuk Bahçesi” ile 310/9’da bulunan “Sosyal Tesis Alanının” bir biriyle değiştirilmesi için imar planı tadilatı yapılmasının görüşülmesi.

KARAR :İlçemiz 958/1’in doğusunda bulunan “Çocuk Bahçesi” ile 310/9’da bulunan “Sosyal Tesis Alanının” bir biriyle değiştirilmesi için 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılması mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7.Madde:Kurumlardan alınan görüş doğrultusunda, 2023/74 sayılı Belediye Meclis Kararının yeniden görüşülerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddenin (l) fıkrası gereğince, Şehir Plancısı ve Mühendis kadrolarının, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi ile Sözleşmeli Şehir Plancısının net ücret tespitinin yapılmasının görüşülmesi.

KARAR : 05.09.2023 tarihli ve 2023/74 sayılı Belediye Meclis kararı ile ilgili olarak Türkiye Belediyeler Birliğinden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan görüşler doğrultusunda yeniden meclis de görüşülmesi gündeme alınmış ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddenin (l) fıkrası gereğince, Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisinde olduğundan, Şehir Plancısı ve Mühendis kadrolarının, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi ile Sözleşmeli Şehir Plancısının net ücret tespitinin yapılması ile ilgili talebin  İlçemizin bulunduğu C sınıfı belediyeler sınıfında olduğu, ilgilininŞehir Plancısı olarak C sınıfı imza yetkisinin olmaması, içinde bulunduğumuz ekonomik durum ve tasarruf tedbirleri nedeniyle reddine oy çokluğu ile karar alındığı, İlgilinin kurumumuza tabii olduğu C sınıfı belge ibraz etmediği de görüldüğünden meclis başkanının kabul oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile ret edilmesine karar verildi.

8.Madde:2024 yılı Ocak ayı meclis toplantısının günü ve saatinin belirlenmesi.

KARAR :2024 yılı Ocak ayı meclis toplantısı 08 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9.Madde: 05.12.2023 tarihli ve 2023/102 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen “Yalvaç Fen Lisesine yönelik hayırsever tarafından “Yurt” yapılabilmesi için 257 ada 1, 2, 18 ve 36 nolu parsellerde bulunan Park Alanı, Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile 253 ada 40, 41 ve 69 nolu parsellerde bulunan Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının onanması” İle ilgili 05.12.2023 tarihli İmar komisyonu raporunun görüşülmesi.

KARAR :05.12.2023 tarihli ve 2023/102 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen “Yalvaç Fen Lisesine yönelik hayırsever tarafından yurt yapılabilmesi için 257 ada 1, 2, 18 ve 36 nolu parsellerde bulunan Park Alanı, Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile 253 ada 40, 41 ve 69 nolu parsellerde bulunan Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının onanmasına” ilişkin 05.12.2023 tarihli İmar Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekli ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince   onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Haber Merkezi