İLAN

YALVAÇ KAYMAKAMLIĞI

(Milli Emlak Şefliği)

 

İLİ

SIRA

NO

İLİ

İLÇESİ

MAH/KÖY

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

İMAR DURUMU

FİİLİ DURUMU

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Isparta

1

Isparta

Yalvaç

Ayvalı Köyü

Tarla

130

107

22.809,47 m²

İmarsız

  İşgalli

1.400.000,00

350.000,00

19.07.2024

  09:00

2

Isparta

Yalvaç

Eğirler Köyü

Ham Toprak

103

2

847,12 m²

İmarsız

  Boş ve İşgalsiz

870.000,00

217.500,00

19.07.2024

09:30

3

Isparta

Yalvaç

AşağıTırtar Köyü

Ham Toprak

203

1

102,36 m²

İmarsız

                İşgalli

37.500,00

9375,00

19.07.2024

10:00

4

Isparta

Yalvaç

Koruyaka Köyü

Ham Toprak

121

39

51.095,41 m²

İmarsız

  Boş ve İşgalsiz

3.100.000,00

775.000,00

19.07.2024

10:30

5

Isparta

Yalvaç

Eyüplar  Köyü

 Ham Toprak

  

       2799

9673,72m² nin (7.173,72) m2 si

İmarsız

  Hisseli- İşgalli      

  770.000,00

   192.500,00

19.07.2024

        11:00

6

Isparta

Yalvaç

Salur  Mah.

Tarla

458

9

1.242,38 m²

İmarlı

 İşgalli

 1.550.000,00

387.500,00

19.07.2024

  11:30

                                                                                                                                                       SATIŞ İLANI

1-       Satışı  yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalvaç Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

2-          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3-          Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

4-       İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a.        Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

b.       Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını

c.         Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi,

d.       Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

5-      Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6-      4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

7-      Taşınmazların satış bedelinin taksitli olarak ödenmesi talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

8-         Hazine taşınmazlarının, satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedel üzerinden; 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmibeş) oranlarında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

9-    İhale Yalvaç Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında yapılacaktır.

10-   Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                     

                                                                                                                                               İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02054763