D vitamini mi, D hormonu mu? D vitamini mi, D hormonu mu?

Görmüş olduğunuz defter Hicri: 1256 yılı Isparta Kazası Nüfus defteridir.
Defter numarası: 3258
Yâni 1840 yılı Isparta mahallelerinde yaşayanların hâne numaralarıyla yazıldığı defterdir. Karaağaç Mahallesiyle başlar. Her mahallede yaşayan kişiler meslekleri ve yaşlarıyla yazılmıştır. Bu defterde Ispartalı hemşehrilerimizden ortalama 40 yaşındaki bir kişi, dedesinin-dedesinin-babası veya dedesini bu kayıtlarda bulabilir.
Yâni E-Devlet’te soy ağacında en üstte ki gördüğünüz dedeniz muhtemel 1860-1850’li yıllarda doğmuş olup daha geriye götüremez. İşte daha gerisini bu defterde görebilirsiniz. Osmanlı Türkçesi olan bu defter daha önce günümüz Türkçesiyle tamamen okunup YAYINLANMAMIŞTIR.
Yanlış anlaşılmasın, bilinmeyen kayıp bir defter değildir. Devlet arşivlerinde yer alan, online olarak erişime açık, bilinen klasik Müslim nüfus defteridir.
İşte soy olarak merak edenlerin dedelerini görebileceği, mahallede yaşayanların meslekleri, isimleri yaşları bu kayıtta tek tek mevcuttur.
Bu defter okunarak kazandırıllıp her mahalle muhtarına verildiğinde özellikle yakın dönem tarihi anlamında mahallede yaşayan meslek sahipleri, hangi mesleklerin olduğu, bu meslekleri kimlerin yaptığı, ilginç kişi ve meslekler ve en önemlisi mahalle sâkinlerini atalarını, akrabalarının isimlerini öğrenmiş olacaklardır. Tabi bu söylediklerim sadece meraklıları için geçerlidir. Yoksa “Geçmişi boş ver, gelece bak!” Diyenler için bir önemi yok.
1844-45 yılları temettuat defterleri ve Konya Vilâyet Salnâmelerinde toplu meslek, gelirler vs. yazılıdır. Tez, yüksek lisans tezi gibi belli yerlerin çalışması yapılmıştır. Ancak bizim bahsettiğimiz nüfus defterlerinin tek tek okunmasıdır.
Zirâ köylerimizin olası kurulduğu tarihleri, köklerini tahrir, müsellem, mühimme kayıtlarının harmanlanmasıyla yorumlamaya çalıştık.
Isparta sevdâlısı hemşehrilerimiz Osmanlı Türkçesiyle el yazısıyla yazılmış olan, 164 Varak, 328 sayfadan oluşan bu defteri günümüz Türkçesiyle latinize ederek yayınlarlarsa büyük bir eksikliği şehrimize de kazandırmış olacaktır.
Özelliklere her tarihi bilgi ve yoruma tarihi kaynak göstermeksizin yapıcı olmak yerine muhalif olanlar bir el atıverirse Isparta Merkez nüfus ve 1568 tahrirlerini kazandırverirlerse gayret ve hizmetleri için minnettâr oluruz.
“Yook bu tarihçilerin işi diyorsanız,”
Bu defteri, lafta değil öz de sevdiğimiz ISPARTA TARİHİ için latinize çevirerek tüm mahallelerimizde yaşayanları hazırladım. İnşallah Ispartalı hemşehrilerimiz için kitp olarak yayınlayacağım.
Not: “Eğirdir Anamas Köy Tarihleri ve Sütçüler Kartoz Köyleri kitaplarımızda bu tarihteki nüfus defterinde köylerimizde yaşayanları tek tek Osmanlı Türkçesinden, Latin alfabesiyle yayınladık. İlgili kayıt Isparta merkez mahallelerini kapsayan bölümdür.”
Defterin Karaağaç Mahallesi kayıtlarının başlangıcı şu şekildedir:
NFS.d.. / 3258 /Konya eyaleti, Hamid Sancağı, Isparta Kazası Müslim Defteri / H-29-12-1256
Bu def’a Tanzimât-ı Hayriyye usûlünce müceddeden tahrîrlerine irâde-i seniyye-i şâhâne ta’alluk eden kazâlardan Hamid Sancağı’nda kâ’in Isparta Kazâsı’nın negs-i kasabasında vâkı’ mahallât mahallâat kurâsında yerlü olarak mevcûd olan kebîr ve sağîr bi’l-cümle ehl-i İslâmın sin ve iskânları tasdîkiyle nüfûs defteridir. Fi Gurre-i Muharrem sene 256

Nefs-i Kasaba-i Isparta
Mahalle-i Karaağaç
Mahalle-i mezbûrun nısfı mukâta’ât-ı hazine-i celîlesine mazbût olarak Isparta’da sâkîn * Bey’in ze’âmeti olmağla şerh verildi.
Hâne: 1-1 Orta boylu, kumral sakallı, Mahalle-i mezbûr imâmı El-Hac Abdurrahman Efendi bin Veli, Sin: 35
Hâne: 1-2 Merkûmun oğlu Abdurrahman, Sin: 5
Hâne: 2-3 Orta boylu, kumral sakallı, Mahalle-i mezbûr imâmı Hasan Efendi bin Mehmed, Sîn: 41
Hâne: 2-4 Merkûmun oğlu Mehmed Emin, Sin: 10
Hâne: 3-5 Orta boylu, kara sakallı, Mahalle-i mezbûr imâmı Mustafa Efendi bin Ali, Sin: 40
Hâne: 3-6 Merkûmun oğlu Mustafa, Sin: 8
Hâne: 3-7 Diğeri Mehmed bin merkûm, Sin: 5
Hâne: 4-8 Orta boylu, kır sakallı Mahalle-i mezbûr imâmı Halil bin Genci Hâcı Hasan, Sin: 50
Hâne: 5-9 Orta boylu, kara sakallı mekteb hocası Hâcı Veli Efendi bin Ahmed, Sin: 38
Hâne: 6-10 Orta boylu, ter bıyıklı, dikici kalfası Hasan bin Yazırlı İbrahim, Sin: 20 (Redîf)
Hâne: 6-11 Karındaşı Ömer bin İbrahim, Sin: 10
Hâne: 7-12 Orta boylu, kır sakallı, simidci esnâfından Ali bin Yazırlı İbrahim, Sin 48
Hâne: 7-13 Oğlu Şâbb-ı emred, Ali, Sin 15. (Mansûre)
Hâne: 7-14 Diğeri Osman bin merkûm , Sin: 5
Hâne: 8-15 Uzunca boylu, ak sakallı Çiftci Mustafa bin Yazırlı Mehmed, Sin: 65
Hâne: 8-16 Oğlu orta boylu, ter bıyıklı dikici kalfası Veli, Sin: 22
Hâne: 9-17 Orta boylu, kır sakallı Terzi Ali bin Emir Hasan, Sin: 50
Hâne: 9-18 Karındaşı orta boylu, kara sakallı Ahmed bin Emir Hasan, Sin: 32 (Talebeden)
Hâne: 10-19 Orta boylu, kır sakallı, Hatabkeş Mehmed bin Kalaycı Hasan, Sin: 50
Hâne: 10-20 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin 5
Hâne: 11-21 Orta boylu, kır sakallı, dikici esnâfından Affan oğlu Abdurrahman bin Hüseyin, Sin: 50
Hâne: 11-22 Merkûmun oğlu şâbb-ı emred Osman, Sin: 15, (Redîf)
Hâne: 11-23 Diğeri Şâbb-ı emred Salih bin merkûm, Sin 13
Hâne: 11-24 Diğeri Mustafa bin merkûm, Sin 8
Hâne: 11-25 Diğeri Ahmed bin merkûm, Sin: 5
Hâne: 12-26 Orta boylu, kır sakallı, dikici esnâfından Derviş Mustafa bin Hüseyin, Sin: 48
Hâne: 12-27 Oğlu orta boylu, ter bıyıklı, dikici kalfası Hüseyin, sin: 22
Hâne: 12-28 Diğeri şâbb-ı emred şâkirdi Süleyman bin merkûm, Sin: 15
Hâne: 12-29 Diğeri Hasan bin merkûm, Sin 10.
Hâne: 13-30 Orta boylu, ak sakallı, dikici esnâfından Hasan bin Mehmed, Sin: 63
Hâne: 13-31 Oğlu Şâbb-ı emred dikici şâkirdi Mehmed, Sin: 16
Hâne: 14-32 Orta boylu, sarı sakallı, Kirâcı Ahmed bin Kara Mustafa, Sin: 40
Hâne: 14-33 Oğlu Şâbb-ı emred, dikici şâkirdi Salih, Sin: 15
Hâne: 14-34 Diğeri Ali bin merkûm, Sin: 4
Hâne: 14-35 Diğeri Mehmed Emin bin merkûm, Sin: 2
Hâne: 15-36 Orta boylu, kumral sakallı, Çulha İbrahim bin Baş Karyeli Hasan, Sin: 37
Hâne: 16-37 Orta boylu, kara sakallı, Çulha esnâfından Hüseyin bin Senirkendli Osman, Sin: 35
Hâne: 16-38 Merkûmun oğlu Ali, Sin: 8
Hâne: 16-39 Diğeri Feyzullah bin merkûm, Sin: 5
Hâne: 17-40 Uzunca boylu, kara sakallı, Dellal Hüseyin bin Hasan, Sin: 38
Hâne: 17-41 Merkûmun oğlu Hüseyin, Sin: 10
Hâne: 17-42 Diğeri Hasan bin merkûm, Sin: 5
Hâne: 18-43 Orta boylu, kara sakallı, Çulha esnâfından İsmail bin Dede Ali, Sin: 40
Hâne: 19-44 Orta boylu, kumral sakallı, Çıkrıkcı Hüseyin bin Mehmed, Sin: 36
Hâne: 19-45 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin: 10
Hâne: 19-46 Diğeri Ömer bin merkûm, Sin: 8
Hâne: 20-47 Orta boylu, kara sakallı, Dikici esnâfından Ali bin Hâcı Himmetoğlu Hüseyin, Sin: 30
Hâne: 20-48 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin: 3
Hâne: 21-49 Orta boylu, kara sakallı, Dellal Çil Süleyman bin Hüseyin, Sin: 37
Hâne: 21-50 Üveyoğlu orta boylu, kara sakallı Amele Mehmed bin Ömer, Sin: 25
Hâne: 21-51 Diğeri Şâbb-ı emred, Dikici kalfası Hasan bin Ömer, Sin: 15
Hâne: 21-52 Diğeri Halil bin merkûm, Sin: 10
Hâne: 22-53 Kısa boylu, kara sakallı, Temürcü esnâfından Baloğlu Hüseyin bin Ahmed, Sin: 39
Hâne: 22-54 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin: 6
Hâne: 22-55 Diğeri Ahmed bin merkûm, Sin: 3
Hâne: 23-56 Orta boylu, kara sakallı, Tacir esnâfından Dedeoğlu Ahmed bin İsmail, Sin: 40
Hâne: 23-57 Merkûmun oğlu Süleyman, Sin: 5
Hâne: 24-58 Orta boylu, kır sakallı, Temürcü esnâfından Tiryakioğlu Mustafa bin Memiş, Sin: 45
Hâne: 25-59 Uzunca boylu, köse sakallı, Tacir Hâcı Mehmed bin İsmail, Sin: 42
Hâne: 25-60 Merkûmun oğlu İbrahim, Sin: 10
Hâne: 25-61 Diğeri Ali bin merkûm, Sin: 5
Hâne: 26-62 Orta boylu, sarı sakallı, Dikici esnâfından Ömer bin Sarı Mehmed, Sin: 38
Hâne: 27-63 Uzunca boylu, kır sakallı, Tacir Hâcı Mehmed bin Ahmed, Sin: 42
Hâne: 27-64 Oğlu orta boylu, ter bıyıklı, Dikici kalfası Hüseyin, Sin: 20 (Redîf)
Hâne: 28-65 Orta boylu, Köse sakallı, Dikici kalfası Salih bin Benek Salih, Sin: 42
Hâne: 29-66 Orta boylu, kara sakallı, Haffaf Hâcı Ahmed bin Mehmed, Sin: 37
Hâne: 29-67 Oğlu Şâbb-ı emred, Eyüb, Sin. 15
Hâne: 30-69 Orta boylu, kır sakallı, Çulha esnâfından ÇulHâcızâde Mustafa bin Mehmed, Sin. 47
Hâne: 30-70 Oğlu orta boylu, ter bıyıklı, Yazıcı Hafız Şeyh Mehmed, Sin. 22
Hâne: 30-71 Diğeri İbrahim bin merkûm, Sin.10
Hâne: 31-72 Orta boylu, kır sakallı, Çulha esnâfından Monla Osman bin Mustafa, Sin. 46
Hâne: 32-73 Orta boylu, köse sakallı, Mücellid Hafız Hüseyin bin Monla Mustafa, Sin. 25
Hâne: 32-74 Üveyoğlu Burhan bin Mustafa, Sin. 6
Hâne: 33-75 Orta boylu, sarı sakallı, Berber esnâfından Süleyman bin Ali, Sin.42
Hâne: 33-76 Merkûmun oğlu İbrahim, Sin. 10
Hâne: 33-77 Diğeri Mehmed bin merkûm, Sin. 6
Hâne: 33-78 Diğeri Süleyman bin merkûm, Sin. 1
Hâne: 34-79 Orta boylu, köse sakallı, Yağcı Hafız Mustafa bin Hüseyin, Sin. 45
Hâne: 34-80 Oğlu orta boylu, sarı sakallı, Dikici esnâfından Süleyman, Sin. 28
Hâne: 35-81 Orta boylu, kumral sakallı, Çiftci Dedeoğlu Mehmed bin İbrahim, Sin. 34
Hâne: 35-82 Oğlu Şâbb-ı emred Çiftci Mehmed, Sin. 15
Hâne: 35-83 Üveyoğlu orta boylu, ter bıyıklı, Çiftci Bekir bin Süleyman, Sin. 20
Hâne: 36-84 Orta boylu, kumral sakallı, teba’adan Baş Karyeli Mustafa bin Osman, Sin. 42
Hâne: 37-85 Orta boylu, kumral sakallı, Dikici esnâfından Suhteoğlu Ahmed bin Ahmed, Sin. 35
Hâne: 37-86 Merkûmun oğlu Halil, Sin. 3
Hâne: 38-87 Orta boylu, kara bıyıklı, Dellâk Mehmed bin Süleyman, Sin.30
Hâne: 38-88 Üveyoğlu şâbb-ı emred, Yazıcı Mehmed bin Hâcı Mehmed, Sin. 18
Hâne: 38-89 Diğeri şâbb-ı emred, Dikici şâkirdi Süleyman bin Mehmed, Sin. 13
Hâne: 38-90 Diğeri İbrahim bin merkûm, Sin. 6
Hâne: 39-91 Orta boylu, kara sakallı, Mücellid esnâfından Hafız Hüseyin bin Ali, Sin. 38
Hâne: 39-92 Merkûmun oğlu Ali, Sin. 8
Hâne: 39-93 Diğeri Ahmed bin merkûm, Sin. 2
Hâne: 40-94 Orta boylu, köse sakallı, Dellal Hüseyin bin İsmail, Sin. 41
Hâne: 41-95 Orta boylu, kumral sakallı, Berber esnâfından Hüseyin bin Ali, Sin. 38
Hâne: 41-96 Merkûmun oğlu Ali, Sin. 5
Hâne: 42-97 Orta boylu, kara sakallı, Hatabkeş Kuddusi Süleyman bin İbrahim. Sin. 34
Hâne: 43-98 Orta boylu, ter bıyıklı, Hatabkeş Bıyıkoğlu İsmail bin Ali. Sin. 22
Hâne: 44-99 Orta boylu, kara sakallı, Hatabkeş, Dabreoğlu Mehmed bin Veli, Sin. 38
Hâne: 44-100 Merkûmun oğlu Veli, Sin. 7
Hâne: 45-101 Orta boylu, kara sakallı, Kasab esnâfından Ali bin Kara Hüseyin, Sin. 42
Hâne: 45-102 Merkûmun oğlu Şâbb-ı emred Hüseyin, Sin. 13
Hâne: 46-103 Orta boylu, Kara sakallı, Timurcu kalfası Ahmed bin İsmail, Sin. 41
Hâne: 47 -104 Orta boylu, kir sakallı, Çiftci Suhteoğlu Mehmed bin Mehmed, Sin. 47
Hâne: 48-105 Orta boylu, kır sakallı, Bazarcı Arab Hâcı Mehmed bin Abdullah, Sin. 50
Hâne: 49-106 Orta boylu, kara sakallı, teba’adan Ali bin Gedik Süleyman. Sin. 35
Hâne: 49-107 Merkûmun oğlu Süleyman, Sin. 10
Hâne: 50-108 Orta boylu, kır sakallı, Kirâcı Hâcılarlı Ali bin Ahmed. Sin. 44
Hâne: 50-109 Merkûmun oğlu Ahmed, Sin. 10
Hâne: 51-110 Uzunca boylu, kara sakallı, Çulha Dolmacıoğlu Halil bin Mehmed, Sin. 33
Hâne: 51-111 Merkûmun oğlu şâbb-ı emred Dikici şâkirdi Ali, Sin. 13
Hâne: 51-112 Diğeri Mehmed bin merkûm, Sin. 4
Hâne: 52-113 Orta boylu, ak sakallı, Hatabkeş İsmail bin Ahmed, Sin. 60
Hâne: 52-114 Oğlu orta boylu, kara sakallı, Hatabkeş Ahmed, Sin. 30
Hâne: 53-115 Orta boylu, kır sakallı, Amele Çil Mehmed bin Ahmed. Sin. 43
Hâne: 54-116 Orta boylu, ak sakallı, Çiftci Kuleönlü Mehmed bin Ahmed, Sin. 45
Hâne: 54-117 Oğlu, Orta boylu, kara bıyıklı, Çiftci Memiş, Sin. 22 (Mansûre)
Hâne: 54-118 Diğeri Orta boylu, ter bıyıklı, Ahmed bin merkûm, Sin. 20 (Redîf)
Hâne: 54-119 Diğeri Şâbb-ı emred Dikici şâkirdi Mehmed bin merkûm, Sin. 13
Hâne: 55-120 Orta boylu, Ak sakallı, Durmuşoğlu Mehmed bin Mustafa, Sin. 50
Hâne: 55-121 Oğlu Şâbb-ı emred dikici şâkirdi Ali, Sin. 15
Hâne: 55-122 Diğeri Osman bin merkûm, Sin. 5
Hâne: 56-123 Orta boylu, Sarı sakallı, Amele Hasan bin Bacak? Damadı Osman, Sin. 40
Hâne: 57-124 Orta boylu, Kır sakallı, Amele Aşcı İbrahim bin Abdullah, Sin. 48
Hâne: 57-125 Oğlu Orta boylu, Kara sakallı, Dikici esnâfından Mehmed, Sin. 30
Hâne: 57-126 Diğeri Orta boylu, Ter bıyıklı, Ömer bin merkûm, Sin. 20 (Mansûre)
Hâne: 57-127 Diğeri Mustafa bin merkûm, Sin. 8
Hâne: 58-128 Orta boylu, Şâbb-ı emred, Temürcü şâkirdi İncebacakoğlu Salih bin Ali, Sin. 18
Hâne: 58-129 Karındaşı Orta boylu, Ter bıyıklı, Hüseyin bin Ali, Sin. 25 (Mansure)
Hâne: 58-130 Diğeri Şâbb-ı emred, Veli bin Ali, Sin. 14
Hâne: 59-131 Orta boylu, Kara sakallı, Dikici esnâfından Abdurrahman bin Ali, Sin. 38
Hâne: 60-132 Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Hüseyin bin Abdal Mehmed, Sin. 47
Hâne: 60-133 Merkûm oğlu Hüseyin, Sin. 5
Hâne: 61-134 Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Ali bin Abdal Mehmed, Sin. 45
Hâne: 61-135 Oğlu Şâbb-ı emred, Çitci Mehmed, Sin. 18 (Redif)
Hâne: 61-136 Diğeri Mustafa bin merkûm, Sin. 8
Hâne: 62-137 Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Hasan bin Abdal Mehmed, Sin. 35
Hâne: 63-138 Orta boylu, Kumral sakallı, Amele İbrahim bin Memiş, Sin. 38
Hâne: 63-139 Merkûmun oğlu Memiş, Sin. 5
Hâne: 64-140 Orta boylu, Kır sakallı, Çulha esnâfından Hamal Osman bin Mehmed, Sin. 46
Hâne: 65-141 Orta boylu, Kara bıyıklı, Örmeci Arab Ali bin Abdullah, Sin. 30
Hâne: 66-142 Orta boylu, Kır sakallı, Çiftci Hasan bin Köse Mehmed, Sin. 52
Hâne: 66-143 Oğlu Orta boylu, Kara bıyıklı, Salih, Sin. 30 (Mansure)
Hâne: 66-144 Diğeri Orta boylu, Ter bıyıklı, Çiftci Hüseyin bin merkûm, Sin. 23
Hâne: 66-145 Diğeri Şâbb-ı emred, Mehmed bin merkûm, Sin. 15
Hâne: 67-146 Orta boylu, Sarı sakallı, Hatabkeş Süleyman bin Kurd Hasan, Sin. 35
Hâne: 68-147 Orta boylu, Ter bıyıklı, Amele Ömer bin Ak Mehmed, Sin. 22 (Redif)
Hâne: 69-148 Orta boylu, Kara sakallı, Dikici Kalfası Süleyman bin Monla Mehmed, Sin. 35
Hâne: 70-149 Orta boylu, Kara sakallı, Berber esnâfından Kabakcıoğlu Hasan bin Süleyman, Sin. 40
Hâne: 70-150 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin. 2
Hâne: 70-151 Diğeri Süleyman bin merkûm, Sin. 3
Hâne: 71-152 Orta boylu, Kır sakallı, Çiftci Osman bin Barak Mehmed, Sin. 52
Hâne: 71-153 Oğlu Şâbb-ı emred, Çiftci Hüseyin, Sin. 15
Hâne: 71-154 Diğeri Mustafa bin merkûm, Sin. 4
Hâne: 72-155 Orta boylu, Kır sakallı, Üştürbân Mehmed bin Hüseyin, Sin. 50
Hâne: 72-156 Oğlu Orta boylu, Ter bıyıklı, Deveci Hüseyin, Sin. 20
Hâne: 72-157 Diğeri Şâbb-ı emred, Deveci Salih bin merkûm, Sin. 16
Hâne: 73-158 Uzun boylu, Kara sakallı, Çiftci Kara Hasan bin Hasan, Sin. 42
Hâne: 73-159 Oğlu Orta boylu, Ter bıyıklı, Hüseyin, Sin. 20 (Mansure)
Hâne: 73-160 Diğeri Ali bin merkûm, Sin. 10
Hâne: 74-161 Uzun boylu, Kır sakallı, Deveci Salih bin Ali Kethüda, Sin. 52
Hâne: 74-162 Oğlu Şâbb-ı emred Ali, Sin. 13
Hâne: 74-163 Diğeri Osman bin merkûm, Sin. 10
Hâne: 75-164 Orta boylu, Kara sakallı, Süpürgeci Süleyman bin Kara Ali, Sin. 40
Hâne: 76-165 Orta boylu, Kara sakallı, Deveci Mustafa bin Bozoğlu Ali, Sin. 36
Hâne: 76-166 Merkûmun oğlu Ali, Sin. 8
Hâne: 76-167 Diğeri Mehmed bin merkûm, Sin. 5
Hâne: 76-168 Diğeri Osman bin merkûm, Sin. 3
Hâne: 77-169 Orta boylu, Kumral Sakallı, Dikici esnâfından Ali bin * Hüseyin, Sin. 38
Hâne: 77-170 Oğlu Orta boylu, Ter bıyıklı, Hüseyin, Sin. 22 (Mansure)
Hâne: 77-171 Diğeri Şâbb-ı emred, Dikici şâkirdi Mehmed bin merkûm, Sin. 14
Hâne: 77-172 Diğeri Hasan bin merkûm, Sin. 4
Hâne: 78-173 Orta boylu, Kır sakallı, Teba’adan Musa bin Gök Hasan, Sin. 50
Hâne: 78-174 Oğlu Orta boylu, Ter bıyıklı, Mekteb Halifesi Hafız Hasan, Sin.25
Hâne: 78-178 Hafîdi Mehmed bin Hafız Hasan, Sin. 3
Hâne: 79-179 Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Hüseyin bin Güneş Süleyman, Sin.30
Hâne: 79-180 Merkûmun oğlu Hüseyin, Sin. 3
Hâne: 79-181 Karındaşı Orta boylu, Ter bıyıklı, Çiftci Ali bin Süleyman, Sin. 20 (Redif)
Hâne: 80-182 Orta boylu, Köse sakallı, Çiftci İsmail bin Celal Mustafa, Sin. 43
Hâne: 80-183 Oğlu Şâbb-ı emred, Çiftci Mehmed, Sin. 13
Hâne: 80-184 Diğeri Hüseyin bin Merkûm, Sin. 5
Hâne: 81-185 Sagir Dikici şâkirdi Abdulcelil Oğlu Mehmed bin Hüseyin, Sin. 10
Hâne: 82-186 Orta boylu, Kır sakallı, Hatabkeş Savlı Hüseyin bin Mustafa, Sin. 50
Hâne: 83-187 Orta boylu, Ter bıyıklı, Kalaycı Kalfası, İmamullah Ali Mehmed bin Abdullah, Sin. 22
Hâne: 84-188 Orta boylu, Kara sakallı, Amele Ali bin Mahmud, Sin. 40
Hâne: 84-189 Merkûmun oğlu Mahmud, Sin. 1
Hâne: 85-190 Orta boylu, Ak sakallı, Çiftci İbrahim bin Koca Ahmed, Sin. 65
Hâne: 85-191 Hafîdi Orta boylu, Ter bıyıklı, Çiftci Mustafa bin müteveffâ Ahmed, Sin.18
Hâne: 85-192 Diğeri Şâbb-ı emred, Çiftci Süleyman bin Ahmed, Sin. 15
Hâne: 86-193 Orta boylu, Kara sakallı, Haffaf Hâcı İbrahim bin Mehmed, Sin. 38
Hâne: 86-194 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin. 10
Hâne: 87-195 Orta boylu, Kumral sakallı, Hatabkeş Abdullah bin Gavvas Hasan, Sin. 41
Hâne: 88-196 Orta boylu, Kara sakallı, Hatabkeş Salih bin Hâcı Hüseyin, Sin. 37
Hâne: 88-197 Merkûmun oğlu Hüseyin, Sin. 5
Hâne: 89-198 Orta boylu, Kara sakallı, Kasab esnâfından Deeli Mustafa bin Hasan, Sin. 35
Hâne: 89-199 Merkûmun oğlu Kasab şâkirdi Veli, Sin. 10
Hâne: 89-200 Diğeri Hasan bin merkûm, Sin. 7
Hâne: 90-201 Orta boylu, Kara sakallı, Deveci Topbaş İbrahim bin Ali, Sin. 40
Hâne: 90-202 Merkûmun oğlu Hüseyin, Sin. 10
Hâne: 91-203 Orta boylu, Kumral sakallı, Timurcu kalfası Boz Osman bin Osman, Sin. 35
Hâne: 92-204 Orta boylu, Kara sakallı, Hatabkeş Ahmed bin Bucaklı Mehmed, Sin. 38
Hâne: 92-205 Merkûmun oğlu Ali, Sin. 10
Hâne: 92-206 Diğeri Osman bin merkûm, Sin. 8
Hâne: 92-207 Diğeri Mustafa bin merkûm, Sin. 3
Hâne: 93-208 Orta boylu, Köse sakallı, Hatabkeş İsmail bin Kırlı Ahmed, Sin. 42
Hâne: 93-209 Oğlu Şâbb-ı emred, teba’adan Ali, Sin. 15
Hâne: 94-210 Şâbb-ı emred, Kalaycı şâkirdi Bozukoğlu? Ömer bin Ali, Sin. 15
Hâne: 95-211 Orta boylu, Kır sakallı, Dikici esnâfından, Yek-çeşm Ahmed bin Ali, Sin. 50
Hâne: 95-212 Oğlu Orta boylu, Ter bıyıklı, Dikici kalfası İbrahim, Sin. 22
Hâne: 95-213 Diğeri Şâbb-ı emred, Dikici kalfası Ali bin merkûm, Sin. 18 (Redif)
Hâne: 95-214 Diğeri Şâbb-ı emred, Dikici şâkirdi, Mehmed bin merkûm, Sin. 13
Hâne: 96-215 Orta boylu, Köse sakallı, Hatabkeş, Kel Hasan bin Ali, Sin. 38
Hâne: 96-216 Merkûmun oğlu Ali, Sin. 5
Hâne: 96-217 Diğeri Hasan bin merkûm, Sin. 3
Hâne: 96-218 Üveyoğlu Mehmed bin Müteveffâ Ali, Sin. 10
Hâne: 97-219 Orta boylu, Kumral sakallı, Hatabkeş Kel Ömer bin Ali, Sin. 43
Hâne: 97-220 Merkûmun oğluAli, Sin. 6
Hâne: 98-221 Uzun boylu, Kara sakallı, Çiftci Osman bin Alaycı Ahmed, Sin. 37
Hâne: 98-222 Karındaşı Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Hüseyin bin Ahmed, Sin. 35
Hâne: 99-223 Orta boylu, Kumral sakallı, Hatabkeş Türkman Mehmed bin Abdullah, Sin. 35
Hâne: 100-224 Orta boylu, Ter bıyıklı, Dikici kalfası Mehmed bin Şakird Hüseyin, Sin. 21
Hâne: 100-225 Karındaşı Şâbb-ı emred, Veli bin Şakird Hüseyin, Sin. 15
Hâne: 100-226 Diğeri Abidin bin Şakird Hüseyin, Sin. 8
Hâne: 101-227 Uzun boylu, Kır sakallı, Tâcir Hâcı Mustafa bin Süleyman, Sin. 50
Hâne: 102-228 Orta boylu, Kara sakallı, Hatabkeş Süleyman bin Manav Hâcı Mustafa, Sin. 36
Hâne: 103-229 Orta boylu, Kır sakallı, Kirâcı İncebacakoğlu Mehmed bin Mehmed, Sin. 48
Hâne: 103-230 Oğlu Şâbb-ı emred, teba’adan İbrahim, Sin. 16
Hâne: 104-231 Orta boylu, Kara sakallı, Dikici esnâfından Eşlemişoğlu? Ahmed bin Süleyman, Sin. 35
Hâne: 104-232 Merkûmun oğlu Süleyman, Sin. 5
Hâne: 104-233 Diğeri Mustafa bin merkûm, Sin. 3
Hâne: 105-234 Orta boylu, Kır sakallı, Hatabkeş Kınıklılı Mustafa bin Abdunnebi, Sin. 45
Hâne: 106-235 Uzun boylu, Kara sakallı, Çulha esnâfından Eşlemişoğlu? Salih bin Osman, Sin. 33
Hâne: 106-236 Merkûmun oğlu Osman, Sin. 5
Hâne: 107-237 Orta boylu, Ter bıyıklı, Dikici kalfası Mahmud bin Ahmed, Sin. 20
Hâne: 108-238 Orta boylu, Kara sakallı, Hatabkeş Ahmed bin Arab Mehmed, Sin. 40
Hâne: 108-239 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin. 8
Hâne: 108-240 Diğeri Süleyman bin merkûm, Sin. 5
Hâne: 109-241 Uzun boylu, Kara sakallı, Kirâcı Muzaffer bin Ömer, Sin. 35
Hâne: 109-242 Merkûmun oğlu Şâbb-ı emred, teba’adan Ömer, Sin. 13
Hâne: 110-244 Orta boylu, Kır sakallı, Çiftci Mehmed bin Kasaboğlu Abdurrahman, Sin. 52
Hâne: 110-245 Merkûmun oğlu Abdurrahman, Sin. 10
Hâne: 110-246 Diğeri Yusuf bin merkûm, Sin. 1
Hâne: 111-247 Orta boylu, Kır sakallı, Hatabkeş Mehmed bin Mustafa, Sin. 47
Hâne: 112-248 Orta boylu, Ak sakallı, Hamamcı Hüseyin bin Hâcı Osman, Sin. 60
Hâne: 112-249 Oğlu Orta boylu, Kara bıyıklı, Kirâcı Osman, Sin. 25
Hâne: 113-250 Uzun boylu, Kır sakallı, Çiftci bin Çoban Hüseyin, Sin. 47
Hâne: 113-251 Merkûmun oğlu Ahmed, Sin. 10
Hâne: 113-252 Diğeri Zeynelabidin bin merkûm, Sin. 2
Hâne: 113-253 Karındaşı Uzunca boylu, Kara sakallı, Çiftci Süleyman bin Hüseyin, Sin. 35
Hâne: 113-254 Yeğeni İbrahim bin Süleyman, Sin. 4
Hâne: 113-255 Diğeri İsmail bin merkûm, Sin. 2
Hâne: 113-256 Diğer karındaşı Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Mustafa bin Hüseyin, Sin. 30
Hâne: 113-257 Yeğeni Hüseyin bin Mustafa, Sin. 5
Hâne: 113-258 Diğer Karındaşı Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Hasan bin Hüseyin, Sin. 28
Hâne: 113-259 Yeğeni Hüseyin bin Hasan, Sin. 5
Hâne: 114-260 Orta boylu, Ak sakallı, Çiftci Çobanoğlu Süleyman bin Mehmed, Sin. 60
Hâne: 114-261 Oğlu Orta boylu, Ter bıyıklı, Çiftci İsmail, Sin. 21
Hâne: 115-262 Orta boylu, Ak sakallı, Amele Osman bin İbrahim, Sin. 50
Hâne: 115-263 Oğlu Şâbb-ı emred, İbrahim, Sin. 15
Hâne: 116-264 Orta boylu, Köse sakallı, Hatabkeş Mehmed bin Leblebici Hasan, Sin. 35
Hâne: 116-265 Merkûmun oğlu Hasan, Sin. 5
Hâne: 117-266 Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Süleyman bin İnce Kara İbrahim, Sin. 36
Hâne: 117-267 Üvey oğlu Ali bin müteveffâ Burhan, Sin. 6
Hâne: 117-268 Karındaşı Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Mehmed bin İbrahim, Sin. 32
Hâne: 118-269 Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Emiroğlu Mustafa bin Mehmed, Sin. 40
Hâne: 118-270 Merkûmun oğlu Osman, Sin. 8
Hâne: 118-271 Dikici Ali bin Merkûm, Sin. 4
Hâne: 119-272 Uzunca boylu, Ter bıyıklı, Hatabkeş, Emiroğlu Hüseyin bin Salih, Sin. 20
Hâne: 119-273 Karındaşı uzunca boylu, Kara bıyıklı, Çiftci Ahmed bin Salih, Sin. 30 (Redif)
Hâne: 119-274 Diğeri Şâbb-ı emred, Çiftci Ali bin Salih, Sin. 15
Hâne: 119-275 Diğeri Şâbb-ı emred, Hatabkeş Mehmed bin Salih, Sin. 12
Hâne: 119-276 Diğeri Mustafa bin Salih, Sin. 6
Hâne: 120-277 Orta boylu, Kara sakallı, Amele Mustafa bin Karadanaoğlu Ali, Sin. 41
Hâne: 121-278 Orta boylu, Ter bıyıklı, Hatabkeş Hüseyin bin Deli Memiş, Sin. 20
Hâne: 122-279 Orta boylu, Kumral sakallı, Hatabkeş Hasan bin Çoban Mehmed, Sin. 30
Hâne: 123-280 Orta boylu, Kara bıyıklı, Hatabkeş Abidin bin Hüseyin, Sin. 28
Hâne: 123-281 Merkûmun oğlu Hasan Hüseyin, Sin. 1
Hâne: 124-282 Orta boylu, Şâbb-ı emred, teba’adan Çiftcioğlu Mustafa bin Mehmed, Sin. 15
Hâne: 125-283 Orta boylu, Sarı sakallı, Çiftci İbrahim bin Sarı Hasan, Sin. 30
Hâne: 126-284 Uzunca boylu, Sarı sakallı, Tüfenkci Emiroğlu Mehmed bin Mustafa, Sin. 40
Hâne: 127-285 Uzunca boylu, Kara sakallı, Hatabkeş Hasan bin Mızrak Mustafa, Sin. 42
Hâne: 128-286 Uzunca boylu, Kumral sakallı, Çoban Veli bin Abdurrahman, Sin. 36
Hâne: 128-287 Merkûmun oğlu Şâbb-ı emred, Abdurrahman, Sin. 12
Hâne: 128-288 Diğeri Mustafa bin Merkûm, Sin. 10
Hâne: 128-289 Diğeri Abdulkadir bin Merkûm, Sin. 5
Hâne: 129-290 Orta boylu, Kır sakallı, Çiftci Çünürlü İbrahim bin İsmail, Sin. 43
Hâne: 130-291 Orta boylu, Kara sakallı, Sırrıoğlu? Mehmed bin Mehmed, Sin. 25
Hâne: 130-292 Merkûmun oğlu, Osman, Sin. 3
Hâne: 130-293 Diğeri Mustafa bin merkûm, Sin. 1
Hâne: 131-294 Orta boylu, Kır sakallı, Çiftci Mirasoğlu Mustafa bin Hüseyin, Sin. 50
Hâne: 131-295 Oğlu Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Süleyman, Sin. 30
Hâne: 131-296 Hafîdi Ali bin Süleyman, Sin. 6
Hâne: 131-297 Diğeri Hüseyin bin Süleyman, Sin. 2
Hâne: 132-298 Uzunca boylu, Kır sakallı, Çulha esnâfından Senirkendli Hasan bin Halil, Sin. 47
Hâne: 132-299 Merkûmun oğlu Halil İbrahim, Sin. 7
Hâne: 133-300 Şâbb-ı emred, amele Batlıcancıoğlu Ali bin Hasan, Sin. 13 (Güzelhisar’da)
Hâne: 133-301 Üvey pederi Orta boylu, Kara sakallı, Arab Hâcı İbrahim bin Abdullah, Sin. 42 (Güzelhisar’da)
Hâne: 134-302 Orta boylu, Kır sakallı, amele Hüseyin bin Şerifoğlu Hasan, Sin. 46
Hâne: 134-303 Üvey oğlu Mehmed bin Emirzeoğlu Mehmed, Sin. 10
Hâne: 135-304 Orta boylu, Kara sakallı, Amele İbrahim bin Topal Hasan, Sin. 37
Hâne: 135-305 Merkûmun oğlu Hasan, Sin. 5
Hâne: 136-306 Uzun boylu, Kara sakallı, Dikici esnâfından Şafak Hasan bin Mehmed, Sin. 36
Hâne: 136-307 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin. 1
Hâne: 137-308 Orta boylu, Kumral bıyıklı, teba’adan Abidin bin Memiş, Sin. 38
Hâne: 138-309 Uzunca boylu, Kara sakallı, talebeden Hafız Zeynelabidin bin Mehmed, Sin. 35
Hâne: 139-310 Orta boylu, Kara sakallı, Amele Yusuf bin Mustafa, Sin. 40
Hâne: 140-311 Orta boylu, Kara sakallı, teba’adan Emiroğlu Salih bin İbrahim, Sin. 42
Hâne: 140-312 Merkûmun oğlu İbrahim, Sin. 7
Hâne: 140-313 Diğeri Halil bin merkûm, Sin. 3
Hâne: 141-314 Orta boylu, Kara sakallı, Hatabkeş, Mehmed bin Mehmed Memiş, Sin. 35
Hâne: 142-315 Uzunca boylu, Kır sakallı, Çiftci Mehmed bin Odacı Hasan, Sin. 46
Hâne: 142-316 Merkûmun oğlu Hasan, Sin. 3
Hâne: 142-317 Karındaşı Orta boylu, Sarı sakallı, Çiftci bin Hasan, Sin. 35
Hâne: 143-318 Orta boylu, Ter bıyıklı, Amele Mehmed bin Derviş Mustafa, Sin. 20
Hâne: 144-319 Orta boylu, Kara sakallı, Amele Mustafa bin Mehmed, Sin.38
Hâne: 145-320 Orta boylu, Kır sakallı, Hatabkeş, Hasan bin Abbas, Sin. 50
Hâne: 145-321 Oğlu Orta boylu, Ter bıyıklı, Hafız Abdullah, Sin.20
Hâne: 146-322 Orta boylu, Ak sakallı, Hatabkeş Ahmed bin Sarı Halil, Sin. 60
Hâne: 146-323 Merkûmun oğlu Halil, Sin. 3
Hâne: 147-324 Orta boylu, Sarı sakallı, Etmekci kalfası * oğlu Mehmed bin Ali, Sin. 43
Hâne: 147-325 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin. 4
Hâne: 148-326 Orta boylu, Kara sakallı, Amele Ahmed bin Üzümcü Mustafa, Sin. 36 (Beş seneden berü Turgutlu Kasabası’nda olduğu)
Hâne: 148-327 Oğlu Şâbb-ı emred, Timurcu şâkirdi Mehmed, Sin. 12 (Yek-çeşm)
Hâne: 149-328 Sağir Mustafa bin müteveffâ Mamaklı Süleyman, Sin. 7
Hâne: 150-329 Kısa boylu, Kumral sakallı, Amele Mehmed bin Sallı Mehmed, Sin. 35
Hâne: 151-330 Orta boylu, Kara sakallı, Dikici kalfası Salih bin Yazırlı Mustafa, Sin. 40
Hâne: 151-331 Merkûmun oğlu Abdurrahman, Sin. 3
Hâne: 152-332 Orta boylu, Kara sakallı, Amele Abidin bin Gündüz Mustafa, Sin. 40
Hâne: 152-333 Merkûmun oğlu İbrahim, Sin.3
Hâne: 153-334 Orta boylu, Ak sakallı, Amele Osman bin Üzümcü İsmail, Sin. 60
Hâne: 153-335 Oğlu Şâbb-ı emred, Berber şâkirdi Mustafa, Sin. 15 (Güzelhisar’da)
Hâne: 153-336 Diğeri Şâbb-ı emred, Mehmed bin merkûm, Sin. 13
Hâne: 154-337 Uzunca boylu, Ak sakallı, Çiftci İbrahim bin Üzümcü İsmail, Sin. 60
Hâne: 154-338 Oğlu, Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Mehmed ,Sin. 30
Hâne: 154-339 Diğeri Orta boylu, Kara bıyıklı, Ahmed bin merkûm, Sin. 23 (Mansûrede)
Hâne: 154-340 Diğeri, Şâbb-ı emred, Amele, İsmail bin merkûm, Sin. 13
Hâne: 155-341 Orta boylu, Kumral sakallı, Çiftci Ali bin Mamaklı Ahmed, Sin. 40
Hâne: 155-342 Karındaşı Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Mehmed bin Ahmed, Sin. 25
Hâne: 156-343 Orta boylu, Kır sakallı, Dikici esnâfından Mehmed bin Battal İbrahim, Sin. 50
Hâne: 156-344 Oğlu, Şâbb-ı emred, Dikici şâkirdi İbrahim, Sin. 16
Hâne: 157-345 Uzunca boylu, Ak sakallı, Urgancı esnâfından Ali bin Mehmed , Sin. 70 (Kuruoğlu)
Hâne: 158-346 Orta boylu, Kır sakallı, Kirâcı Süleyman bin Bacak Ali, Sin. 60
Hâne: 158-347 Merkûmun oğlu Süleyman, Sin. 8
Hâne: 159-349 Orta boylu, Kır sakallı, Urgancı esnâfından Hâcı Mustafa bin Yusuf, Sin. 45
Hâne: 159-350 Oğlu, Orta boylu, Sarı sakallı, Urgancı Süleyman, Sin. 30
Hâne: 159-351 Hafîdi Yusuf bin Süleyman, Sin. 6
Hâne: 159-352 Diğeri Mehmed bin merkûm, Sin. 4
Hâne: 159-353 Diğeri Ali bin merkûm, Sin. 1
Hâne: 160-354 Orta boylu, Kır sakallı, Timurcu kalfası, İbrahim bin Ali, Sin. 50
Hâne: 160-355 Oğlu Şâbb-ı emred, Mustafa, Sin. 13
Hâne: 161-356 Uzunca boylu, Kır sakallı, Kirâcı Mahmud bin Musa, Sin. 42
Hâne: 161-357 Oğlu, Orta boylu, Kara sakallı, Kirâcı Mustafa, Sin. 25
Hâne: 162-358 Orta boylu, Sarı sakallı, Hatabkeş, Mustafa bin Mehmed, Sin. 40 (Savlı)
Hâne: 162-359 Üvey oğlu Şâbb-ı emred, Hafız Hüseyin bin Mehmed, Sin. 15
Hâne: 162-360 Diğeri Hasan bin merkûm, Sin. 7
Hâne: 163-361 Orta boylu, Köse sakallı, Kirâcı İsmail bin Osman, Sin. 35
Hâne: 163-362 Merkûmun oğlu Mustafa, Sin. 3
Hâne: 164-363 Orta boylu, Kara bıyıklı, Kelekoğlu Mehmed bin Hüseyin, Sin. 25 (Mansûre)
Hâne: 165-364 Uzunca boylu, Köse sakallı, Hatabkeş, Abdullah bin Mehmed, Sin. 40 (Dereköylü)
Hâne: 166-365 Orta boylu, Ak sakallı, Çiftci Monla Mehmed bin Ali, Sin. 60
Hâne: 166-366 Oğlu Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Ahmed, Sin. 35
Hâne: 166-367 Diğeri Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Mustafa bin merkûm, Sin. 30
Hâne: 167-368 Orta boylu, Kara sakallı, Çiftci Hüseyin bin Kara Mustafa, Sin. 38
Hâne: 167-369 Merkûmun oğlu Mustafa, Sin. 1
Hâne: 167-370 Şâbb-ı emred, Dikici şâkirdi Mustafa bin Mustafa, Sin. 13
Hâne: 167-371 Karındaşı Hasan bin Mustafa, Sin. 4
Hâne: 168-372 Orta boylu, Kara sakallı, Eskici esnâfından Abdullah bin Abdurrahman, Sin. 40
Hâne: 168-373 Merkûmun oğlu Şâbb-ı emred, Süleyman, Sin. 13
Hâne: 168-374 Diğeri Abdurrahman bin merkûm, Sin. 6
Hâne: 169-375 Orta boylu, Kara sakallı, Urgancı esnâfından Osman bin Halil, Sin. 37
Hâne: 169-376 Merkûmun oğlu Osman, Sin. 4
Hâne: 169-377 Diğeri Salih bin merkûm, Sin. 1
Hâne: 169-378 Karındaşı Orta boylu, Kara bıyıklı Mehmed bin Halil, Sin. 30 (Mansûre)
Hâne: 170-379 Orta boylu, Kara sakallı, Dikici esnâfından Mehmed Arif bin İbrahim, Sin. 38
Hâne: 170-380 Merkûmun oğlu Süleyman, Sin. 5
Hâne: 171-381 Orta boylu, Kır sakallı, Kıllıoğlu Mehmed bin Osman, Sin. 90 (Alîl)
Hâne: 172-382 Orta boylu, Ter bıyıklı, Dikici kalfası Cancanoğlu Osman bin Mehmed, Sin. 21 (Güzelhisar’da)
Hâne: 172-383 Karındaşı Şâbb-ı emred, Dikici şâkirdi Ahmed bin Cancan Mehmed, Sin. 16
Hâne: 173-384 Orta boylu, Kara sakallı, Amele Süleyman bin Kunduslu Ali, Sin. 40
Hâne: 174-385 Uzun boylu, Kara sakallı, Na’lband esnâfından Hasan bin Mustafa, Sin. 35
Hâne: 174-386 Merkûmun oğlu Mehmed, Sin. 4
Hâne: 175-387 Orta boylu, Ak sakallı, Hatabkeş Monla Halil bin Mamaklı Ahmed, Sin. 55