SDÜ BİRİMLERİNDE BULUNAN ASANSÖR, JENERATÖR, KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI, TELEFON SANTRALİ, YANGIN ALGILAMA İLE ALARM SİSTEMİ VE YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU İLE TRAFO HAVAİ HAT BAKIMI YAPILMASI İŞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ


SDÜ BİRİMLERİNDE BULUNAN ASANSÖR, JENERATÖR, KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI, TELEFON SANTRALİ, YANGIN ALGILAMA İLE ALARM SİSTEMİ VE YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU İLE TRAFO HAVAİ HAT BAKIMI YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1206989

1-İdarenin

a) Adı

:

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BATI YERLESKESI 32260 - ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

0 246 211 18 75 - 0 246 211 18 77

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

SDÜ BİRİMLERİNDE BULUNAN ASANSÖR, JENERATÖR, KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI, TELEFON SANTRALİ, YANGIN ALGILAMA İLE ALARM SİSTEMİ VE YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU İLE TRAFO HAVAİ HAT BAKIMI YAPILMASI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Kısım 135 Kalem (51 Adet Asansör, 16 Adet Jeneratör, 33 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı, 8 Adet Telefon Santrali, 16 Adet Yangın Algılama ile Alarm Sistemi ve 11 Adet Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu İle Trafo Havai Hat Bakımı) 2024 yılı bakımlarının yaptırılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Merkez /ISPARTA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.11.2023 - 13:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Merkez /ISPARTA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

3. KISIM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI BAKIMI

Belge Adı

Açıklama

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

İstekli KGK ürünlerine ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TSE-HYB - 12643 hizmet yeri yeterlilik belgesini,   teklifle birlikte sunmalıdır.

Yetkili Servis Belgesi

Üniversitemizde Kurulu bulunan Makelsan, Power Guard,                Tescom veya APC Schneider marka Kesintisiz Güç Kaynaklarından her hangi birinin Yetkili Servisi olduğunu gösterir belge


4. KISIM TELEFON SANTRALLERİNİN BAKIMI

Belge Adı

Açıklama

Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE TS-12739 Telefon ve Telefon Santralı ile Ekipmanları

Hizmet Yeterlilik Belgesi


5. KISIM YANGIN ALGILAMA İLE ALARM SİSTEMİ BAKIMI

Belge Adı

Açıklama

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi

TSE Belgesi

Yangın algılama sistemlerini kurmaya, onarmaya ve bakımlarına yapmaya yeterli olduğunu gösterir TSE Belgesi


 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1.Kısım Asansörler periyodik bakımı hizmet işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
2.Kısım Jeneratör periyodik bakımı hizmet işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
3.Kısım Kesintisiz Güç Kaynakları periyodik bakımı hizmet işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.Kısım Telefon Santrali periyodik bakımı hizmet işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Kısım Yangın Algılama İle Alarm Sistemleri periyodik bakımı hizmet işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
6.Kısım Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu ile Trafo Havai Hat Bakımı periyodik bakımı hizmet işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntem: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01922658