İLAN

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

               Mülkiyeti Belediyemize ait 3 (üç) adet işyerinin satışına ilişkin ihale; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma teklif usulü sırasıyla 23.11.2023 Perşembe günü saat: 14:30’ da Eğirdir Belediye Başkanlık Makamında, Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-      Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartname mesai saatleri içerisinde Eğirdir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2-       Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

3-       İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a)       Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

b)       Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c)       Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi,

d)       Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2023 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

e)       Teminat mektupları dışındaki teminatların VAKIFBANK EĞİRDİR ŞUBESİ TR 7700015 00158 0072 8652 3708 Eğirdir Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması ve dekontunu ibraz etmesi gerekmektedir

4-      Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 5-   ÖDEME ŞEKİLLERİ:

a)       İhale üzerinde kalan müşteri, ihalede oluşan bedeli   01.12.2023 tarihine kadar peşin ödeyecektir.

b)       İhale bedelinin belirtilen tarihte ödenmemesi durumunda ihale fesih edilir. Yatırmış olduğu teminatlar gelir kaydedilir.

6-  İhale üzerinde kalan, İhalede oluşacak satış bedeli üzerinden Vergi,Resim Tellaliye vb. harçlarını ödemek zorundadır.

7- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN:

 

SIRA NO

 

İlçesi

 

Yeri

 

Niteliği

 

Ada

 

Parsel

Bağımsız Bölüm

 

Yüzölçümü  (m²)

 

Muhammen Bedel

(TL)

 

Geçici Teminatı (TL):

1

EĞİRDİR

YAZLA MAH.

İŞYERİ

241

24

No:1

255,00 m2

6.200.000,00

186.000,00

2

EĞİRDİR

YAZLA MAH.

İŞYERİ

241

24

No:2

60,68 m2

1.300.000,00

39.000,00

3

EĞİRDİR

YAZLA MAH.

İŞYERİ

241

24

No:5

71,85 m2

1.750.000,00

52.500,00

#ilangovtr Basın No ILN01928648