ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ


2024 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1204694
1-İdarenin
a) Adı: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
b)Adresi: Bahçelievler Mahallesi 102 Cadde No: 24 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c)Telefon ve faks numarası: 02462146070 - 02462283006
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: 2024 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 1.300.000 kWh Elektrik Enerjisi Alımı (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Isparta il sınırları içerisinde idarenin belirteceği birimlerin abone numaralarına ve yeni açılacak tüm birimlere elektrik enerjisi verilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi: Yüklenici PMUM'a kayıt işlemlerini yaptıracak ve 01.01.2024'de saat 00:00 da işe başlayacak, 31.12.2024 saat 24:00'de sona erdirecektir. Sözleşmenin imzalanması veya PMUM'a kayıt süresince gecikme olması halinde işe bir sonraki dönemde başlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi: 01.01.2024

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu açılacağı adres) : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
1.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İsteklilerin EPDK'nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Perakende Satış Lisansı" veya "Tedarik Lisansı" veya "Üretim Lisansı" veya "OSB Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisans"larından birinin aslını veya noter onaylı suretini ya da idare tarafından "Aslı İdarece Görülmüştür" ya da bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerine ait bilgileri yeterlilik bilgiler tablosunda belirteceklerdir. İdarenin istemesi durumunda vereceklerdir.

1.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
1.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ tan alınır.
1.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
1.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
1.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
1.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
1.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
1.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
1.3.1.İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
1.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel Kuruluşlara, Serbest Tüketici Kapsamında yapılan Elektrik Enerjisi Satış İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01922557