KEDİ KURU MAMASI ALIMI

ISPARTA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KEDİ KURU MAMASI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1180421

1-İdarenin

a) Adı

:

ISPARTA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KUTLUBEY MAH. MİMAR SİNAN CAD. 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2462116000 - 2462120869

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KEDİ KURU MAMASI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 kalemden oluşan 51.960,00 Kğ. Kuru Mama
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün belirttiği depoya teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 15 (Onbeş ) takvim günü içerisinde Mamalar Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce belirleyeceği alanı/alanlara teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

Bayi İse , Bayilik Belgesi İle birlikte Bayisi Olduğu Üretici Firmaya Ait  "Yem İşletme Onay Belgesi " ile yukarıda  belirtilen evrak/evraklar ile ibraz edilmelidir

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin , teklif edicek mamalar ile ilgili aşağıda belirtilen belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

* İthal ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yem ithalatçıları İşletme Kayıt Belgesi ,

* Yerli ise İşletme Onay Belgesi/Numarası, Üretim İznine ait belgeleri 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, teklif edecekleri mamalara ait 15 Kg.‘lık orijinal ambalajında numune mama ile birlikte mamaların besin değerlerini içeren kimyasal analiz raporunu  ihale tarihinden önce 20.11.2023 tarih ve  mesai bitimine ( Saat:17:00 ) kadar Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi’ne  tutanakla teslim edeceklerdir. Yeterlilik Bilgi Tablosuna “ Numune Teslim Tutanağına” dair bilgi girişinde bulunacaklardır. Numunelerin üzerinde istekli adı, ihale kayıt numarası ve kalem numarasının yer aldığı etiket bulunacaktır. Numuneler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01919390