2024 YILI YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU, KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN BAKIMI VE TAKİBİ İLE PERİYODİK ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROL, TOPRAKLAMA ÖLÇÜM HİZMETLERİ ALIMI

ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Kompanzasyon Sistemlerinin Bakımı ve Takibi ile Periyodik Elektrik İç Tesisat Kontrol, Topraklama Ölçüm Hizmetleri Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1274903

1-İdarenin

a) Adı

:

ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2462184160 - 2462238255

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2024 Yılı Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Kompanzasyon Sistemlerinin Bakımı ve Takibi ile Periyodik Elektrik İç Tesisat Kontrol, Topraklama Ölçüm Hizmetleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Şartnamede belirtilen İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Kompanzasyon Sistemlerinin Bakımı Ve Takibi İle Periyodik Elektrik İç Tesisat Kontrol, Topraklama, Ölçüm Hizmetleri Hizmet Alımı İşi. (12 Ay)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teknik Şartnamede belirtilen İl Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.11.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Müdürlüğü hizmet binası İhale ve Satın Alma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

·        Yüklenicinin çalıştıracağı mühendise ait TMMOB EMO na kayıtlı SMM (Serbest Müşavir Mühendis) Belgesi ve SMM-BT (Büro Tescil) Belgesi

·        Elektrik 1kV Altı ve 1 kV Üstü Topraklama Yetkilendirme Belgesi

·        Yüklenicinin çalıştıracağı Mühendisin YG İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12541)


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01933089